تبیین ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه‌های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران, گروه مدیریت جهانگردی, ایران,

2 دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران.

چکیده

بسیاری از مکان های قابل سکونت انسانها در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند. نکته قابل تامل آن است که مخاطرات طبیعی را نمیتوان از بین برد بلکه باید با اقدامات کاهشی به مدیریت این پدیده پرداخت و یا این که تاب آوری جوامع در برابر این نوع مخاطرات را بهبود بخشید. بررسی پیشینه مطالعات نشان می دهد ارتقاء تاب آوری ساکنین در برابر بلایای طبیعی، تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی قرار دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ساختارهای یادشده در دو حوضه سیلخیز چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت است. روش شناسی مقاله به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، کمی است لیکن تلاش شده برای حصول به نتیجه دقیقتر، با استفاده از شاخص های ترکیبی و در قالب پرسشنامه، دیدگاه ساکنین منتخب در دو حوضه مطالعه شده، مورد سنجش قرار گیرد. اطلاعات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و بر اساس هدف، از آزمونهای متعددی استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عوامل فردی، اجتماعی- فرهنگی و شایستگی جوامع همراه با عوامل زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارند. در عین حال نتایج تحلیل مسیر هم نشان می دهد که عوامل مدیریتی - نهادی (936/0) و پس از آن عوامل فردی 619/0 بیشترین تاثیر را در ارتقاء و بهبود تابآوری ساکنین دو حوضه نمکآبرود و سردآبرود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the socio-economic structures of resilience of local communities against natural disasters with an emphasis on floods, a case study: the tourism basins of Kileh Tankabon spring and Sardabroud Kalardasht.

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ramezanzadelasbooi 1
  • Ali Badri 2
1 Department of Tourism Management, Mazandaran University, Iran.
2 University of Tehran, Faculty of Geography, Iran
چکیده [English]

Many habitable places are exposed to natural hazards. It is worth considering that natural hazards cannot be eliminated, but this phenomenon should be managed with mitigation measures or the resilience of societies against these types of hazards should be improved. Reviewing the background of the studies shows that the improvement of residents' resilience against natural disasters is influenced by social, economic, environmental and managerial factors. The main purpose of this article is to investigate the mentioned structures in the two flood basins of Kileh Tankabon spring and Sardabroud Kalardasht. The methodology of the article is quantitative in terms of practical purpose and in terms of implementation method, but in order to achieve a more accurate result, using composite indicators and in the form of a questionnaire, the views of the selected residents in the two studied basins have been measured. Questionnaire information was processed using SPSS statistical software and based on the purpose, several tests were used. The findings of the research show that the individual, socio-cultural factors and the competence of the communities along with the infrastructural factors are in a good condition. At the same time, the results of the path analysis also show that managerial-institutional factors (0.936) and then individual factors (0.619) have the greatest impact on promoting and improving the resilience of the residents of Namakabroud and Sardabroud basins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explaining the socio-economic structures of resilience of local communities against natural disasters with an emphasis on floods
  • a case study: the tourism basins of Kileh Tankabon spring and Sardabroud Kalardasht