مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, ایران,

2 دانشگاه ارومیه, ایران.

3 دانشگاه اصفهان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران.

چکیده

مسئله محیط زیست شهری از آنجایی که شهرهای مصرف کننده 4/3 انرژی جهانی و عامل 4/3 آلودگی در هستند چه از طریق کاهش تاثیر منفی شهرها بر محیط زیست و چه به وسیله تقویت نیروی بالقوه شهرها برای توسعه پایدار، معضلی مهم برای مدیران شهری و ساکنان شهرها محسوب می شود. عامل اصلی محوریت این بحث مشکلات زیست محیطی عدیده ای بود که با پیشرفت شهرنشینی گریبانگیر مجتمع های زیستی شده بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری11شهرستان استان یزد بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی اداری است. شاخص های تحقیق شامل 50 شاخص جمعیتی، اقتصادی و زیست محیطی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل شبکه (ANP) و برای انتخاب شاخص های تاثیرگذار بر مسائل زیست محیطی و برای رتبه بندی شهرستان ها نیز از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج مطالعات تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های مصارف انواع انرژی (بنزین، نفت، گاز و...)، پساب ها و فاضلاب های خانگی و شهری در شهرستان های استان یزد، فعالیت های کشاورزی (مصارف انواع کود های شیمیایی و سموم دفع آفات و...) بیشترین تاثیر را در افزایش مسائل زیست محیطی در شهرستان های استان دارند. در مرتبه بعد، عوامل جمعیتی، به ویژه میزان شهرنشینی و مهاجرین وارده به مناطق شهری باعث افزایش فشار به محیط شده و در حادتر شدن مسائل زیست محیطی تاثیرات زیادی داشته اند در نتیجه شهرستان یزد در شاخص های مورد مطالعه ناپایدارترین شهرستان و شهرستان تازه تاسیس بهاباد به عنوان پایدارترین شهرستان محسوب می شوند. ضریب همبستگی رگرسیون چندگانه (R) محاسبه رابطه میزان شهرنشینی و افزایش مسائل یست محیطی شهرستان های استان یزد را با میزان 892/0 تایید می کند و نشان دهنده این است که افزایش شاخص های شهرنشینی تاثیرات خود را بر افزایش مسائل زیست محیطی شهرستان های استان یزد گذاشته است. در نهایت، جهت رسیده شهرهای استان به پایداری استراتژی هایی چون جداسازی و تفکیک زایدات جامد صنعتی، خانگی و بهداشتی درمانی، جلوگیری از انتشار آلودگی ها توسط زایدات جامد، برنامه ریزی بلندمدت در زمینه جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهرهای متراکم به وزه یزد و میبد، بهسازی و تقویت سیستم حمل ونقل همگانی در شهرهای بزرگ استان، تشویق مردم به تفکیک زباله، الزام کوره های آجرپزی به ماشینی کردن سیستم سوخت، استفاده از معیارهای زیست محیطی در مکانیابی شهرک ها و نواحی صنعتی جدید و تصفیه گازها، گردو غبار و پسماندهای حاصل از فعالیت های معدنی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental issues and sustainable development of cities in Yazd province

نویسندگان [English]

  • Malihe Zakerian 1
  • Najaf Moosavi 2
  • Ali Bagheri 3
1 Islamic Azad University, Meybod branch, Iran
2 Urmia University, Iran
3 University of Isfahan, Department of Geography and Urban Planning, Iran.
چکیده [English]

The problem of urban environment, since cities consume 4.3% of global energy and cause 4.3% of pollution, either through reducing the negative impact of cities on the environment or by strengthening the potential power of cities for sustainable development, it is an important problem for city managers. And the residents of the cities are considered. The main factor of the centrality of this discussion was the many environmental problems that had plagued biological complexes with the progress of urbanization. The research method is descriptive-analytical. The statistical population of 11 cities of Yazd province is based on the latest political and administrative divisions. The research indicators include 50 demographic, economic and environmental indicators. To analyze the information, the network analysis method (ANP) was used, and to select indicators affecting environmental issues, and to rank the cities, the TOPSIS model was used. The results of the network analysis studies show that the indicators of energy consumption (gasoline, oil, gas, etc.), domestic and urban sewage and sewage in the cities of Yazd province, agricultural activities (consumption of various chemical fertilizers and poisons Pests, etc.) have the greatest impact on the increase of environmental issues in the cities of the province. Next, demographic factors, especially the rate of urbanization and immigrants entering urban areas, have increased the pressure on the environment and have had a great impact on the worsening of environmental issues. As a result, Yazd city is the most unstable city and the newly established city of Bahabad in the studied indicators. They are considered as the most stable city. The correlation coefficient of multiple regression (R) confirms the relationship between the urbanization rate and the increase in environmental issues in the cities of Yazd province with a rate of 0.892 and indicates that the increase in the indicators of urbanization has its effects on the increase in environmental issues in the cities of the province. Yazd has left. Finally, the direction of the cities of the province to the sustainability of strategies such as separation and separation of industrial, household and healthcare solid wastes, preventing the spread of pollution by solid wastes, long-term planning in the field of preventing indiscriminate migration to dense cities in Yazd and Meibod, improving and strengthening the public transportation system in the big cities of the province, encouraging people to separate waste, requiring brick kilns to mechanize the fuel system, using environmental criteria in locating new towns and industrial areas and purifying gases and dust and wastes from mining activities have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network analysis model (ANP)
  • TOPSIS model
  • environment
  • sustainable development
  • Yazd province