حاشیه نشینی و امنیت شهری

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران.

چکیده

امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اساسی در امر مدیریت شهری است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. از آنجا که حاشیه بر متن تاثیر مستقیم دارد، اتفاقات سالهای اخیر نشان داده است، افرادی که در حاشیه کلانشهرها سکونت دارند و در بیشتر موارد از شهرهای کوچکتر و حتی کشورهای همسایه مهاجرت نموده اند، با ورود به کلانشهرها، با معضلاتی مانند بیکاری، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و... روبرو می گردند. از سوی دیگر، حاشیه نشینی معضلی است که چاره جوئی برای حل و تعدیل جدی و فوری آن باید در دستور کار مدیران و کارشناسان شهری قرار گیرد، زیرا مشکلاتی از این گونه، متن شهر را نیز تحت تاثیر قرار داده و میزان رشد و پیشرفت آن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marginalization and urban security

نویسنده [English]

  • Bahman Katgar
Amin University of Police Sciences, Iran
چکیده [English]

Today, the indiscriminate expansion of marginalization is one of the major and fundamental problems in urban management that cannot be ignored. Since the margin has a direct impact on the text, the events of recent years have shown that people who live on the outskirts of metropolises and in most cases have migrated from smaller cities and even neighboring countries, upon entering metropolises, face problems such as unemployment, They face social, cultural, etc. On the other hand, marginalization is a problem that needs to be found on the agenda of urban managers and experts to find a solution for its serious and immediate adjustment, because problems of this type have also affected the context of the city and the rate of its growth and development. significantly reduces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • social security
  • urban security
  • metropolitan area
  • urban management
  • uncontrolled expansion of the city