تحلیل پویایی فقر شهری در کلان شهر تهران 1375 - 90

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی.

چکیده

امروزه ضعف مطالعات فقرسنجی و رویکردهای فرد مبنا در بررسی فقر در شهرها تقریبا بر همگان آشکار شده است. می توان گفت شناخت و تحلیل واقع بینانه فقر در مناطق شهری نیازمند افزودن بعد مکانی و زمانی مسئله است. زمانی که صحبت از فقر به میان می آید، بعد فضایی یا مکانی آن باید درنظر گرفته شود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های بلوک آماری کلان شهر تهران در سه دوره سرشماری 1375-1385 و 1390 به بررسی تغییر و تحولات فقر و پویایی آن پرداخته تا بتواند الگوی فضایی تحرک فقر در این کلان شهر را ارائه نماید. نتایج تحقیق که با استفاده از آماره موران محلی و خودهمبستگی فضایی به دست آمده، نشان می دهد که فقر در کلان شهر تهران طی ادوار موردمطالعه به سمت خوشه ایشدن حرکت کرده و از حالت متفرق به وضعیت به هم پیوسته و خوشه ایتغییر شکل داده است که مقدار آماره موران 31/0 برای سال 1375، 41/0 برای سال 1385 و 78/0 برای سال1390 می باشد، نیز موید همین امر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the dynamics of urban poverty in the metropolitan city of Tehran 1375-90

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • Saman Valinoori 2
1 Geography and urban planning, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
2 Geography and urban planning, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the weakness of poverty measurement studies and individual-based approaches in investigating poverty in cities has been revealed to almost everyone. It can be said that the realistic recognition and analysis of poverty in urban areas requires adding the spatial and temporal dimension of the problem. When talking about poverty, its spatial or spatial dimension should be considered. Using the descriptive and analytical method and relying on the data of the statistical block of Tehran metropolis in the three census periods of 1375-1385 and 1390, this article investigated the changes and developments of poverty and its dynamics in order to present the spatial pattern of poverty mobility in this metropolis. . The results of the research, which were obtained using the local Moran's statistic and spatial autocorrelation, show that poverty in the metropolitan city of Tehran has moved towards clustering during the studied periods and has changed from a scattered state to an interconnected state and a cluster. The value of Moran's statistic is 0.31 for 1375, 0.41 for 1385 and 0.78 for 1390, which also confirms this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • urban poverty
  • dynamics
  • Tehran metropolis