ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک در نشست سازه ها با تاکید بر ژئومورفولوژی کلانشهر مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دانشگاه فردوسی، مشهد. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به تاثیر و اهمیت شناخت ژئومورفولوژی شهری در ارتباط با وقوع مخاطره نشست زمین و ریزش دیواره های گودبرداری در سازه های عمرانی در کلانشهر مشهد می پردازد. داده ها شامل پارامترهای ژئوتکنیکی و سطح آب زیرزمینی و نقاط نشست و ریزش می باشد. ابزار مورد استفاده شامل نقشه های 1:25000 و 1:2000 شهری و توپوگرافی مشهد و نیز تصاویر ماهواره ای (MMS)و (TM) و (+ETM) مربوط به سال های 1353و 1359و1390 و عکس های هوایی سال 1342 است که با استفاده از نرم افزارهای GISو SPSSوExcel وmatlab مدل سازی های رگرسیون خطی چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی انجام شد و نقشه پهنه بندی خطر نشست در پنج سطح استخراج گردید. نقشه ها نشان می دهد که بخش مرکزی شهر که از لحاظ ژئومورفولوژیکی منطبق بر دشت آبرفتی است و بخش جنوب غربی شهر که از لحاظ ژئومورفولوژیکی لندفرم های دشت سر و مخروطه افکنه و کوهستان و گسل به گونه ای بسیار پیچیده در کنار یکدیگر قرارگرفته اند، بالاترین احتمال وقوع خطر را دارند و بخش شمال غرب و غرب مناسب برای توسعه فیزیکی با احتمال خطر بسیار پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geotechnical studies in the settlement of structures with an emphasis on the geomorphology of Mashhad metropolis

نویسندگان [English]

  • Ezatolah Ghanavati 1
  • Reza hosseinzade 2
  • Amir Karam 1
  • Mitra Farrokhzad 1
1 Kharazmi University, Tehran.
2 Mashhad Ferdowsi University. Iran.
چکیده [English]

The current study deals with the impact and importance of knowing urban geomorphology in connection with the occurrence of landslide hazards and the collapse of excavation walls in civil structures in Mashhad metropolis. The data includes geotechnical parameters and underground water level and settlement and collapse points. The tools used include 1:25000 and 1:2000 urban and topographical maps of Mashhad, as well as satellite images (MMS), (TM) and (+ETM) related to the years 1353, 1359, and 1390 and aerial photographs of 1342, which are used Using GIS, SPSS, Excel and Matlab software, multivariable linear regression modeling and artificial neural network were performed and the risk zoning map of subsidence was extracted in five levels. The maps show that the central part of the city, which geomorphologically corresponds to the alluvial plain, and the southwestern part of the city, where geomorphologically, the landforms of the headland, the Efkeneh, the mountains, and the fault are placed next to each other in a very complex way, are the highest They have the possibility of danger, and the northwest and west parts are suitable for physical development with a very low risk probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Settlement
  • building
  • geotechnics
  • geomorphology