بحران ژئوپلیتیک دریای خزر با تاکید بر رقابت ژئواکونومیک کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار.

2 دانشگاه ازاد گرمسار

چکیده

رقابت ژئواکونومیک کشورهای ساحلی دریای خزر در مواردی مانند رژیم حقوقی این دریا، طرح های انتقال انرژی و نیز بهره برداری از منابع بستر دریا از جمله بحران های ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر امنیت ملی ایران در این منطقه به شمار می روند. هدف این مقاله تحلیل و بررسی بحران های ژئوپلیتیکی دریای خزر با تاکید بر رقابت ژئواکونومیک میان کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران است.
سوال اصلی مقاله این است که بحران های ژئوپلیتیکی دریای خزر با محوریت رقابت ژئواکونومیک میان کشورهای ساحلی چه تاثیر بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که این رقابت های هم زمینه ساز ناامنی اقتصادی ایران در حوزه معادلات انرژی است و هم این که ایران را از بازارها و شرکای اقتصادی دائمی و پایدار منطقه محروم می کند و هم این که زمینه ساز ناامنی فرهنگی و قومی را در جغرافیای فرهنگی ایران فراهم می کند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین بحران های ژئوپلیتیکی دریای خزر با تاکید بر رقابت ژئواکونومیک میان کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geopolitical crisis of the Caspian Sea with an emphasis on the geo-economic competition of coastal countries and its impact on Iran's national security.

نویسندگان [English]

  • Heydar Lotfi 1
  • Hamidreza shibam 2
1 Garmsar Azad University
2 Garmsar Azad University
چکیده [English]

The geo-economic competition of the coastal countries of the Caspian Sea in cases such as the legal regime of this sea, energy transfer plans and the exploitation of seabed resources are among the geopolitical crises affecting Iran's national security in this region. The purpose of this article is to analyze and investigate the geopolitical crises of the Caspian Sea, emphasizing the geo-economic competition between the coastal countries and its impact on Iran's national security.
The main question of the article is, what effect will the geopolitical crises of the Caspian Sea, centered on the geo-economic competition between the coastal countries, have on Iran's national security? The findings of this article show that these competitions are the basis of Iran's economic insecurity in the field of energy equations, and that it deprives Iran of permanent and stable markets and economic partners in the region, and that it is the basis of cultural and ethnic insecurity. provides in the cultural geography of Iran. According to this introduction, in this article, an attempt will be made to analyze and explain the geopolitical crises of the Caspian Sea by using library resources as well as scientific and research articles, emphasizing the geo-economic competition between coastal countries and its impact on Iran's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • geopolitical crises
  • geoeconomic competition of coastal countries
  • national security of Iran