جایگاه استفاده از خودرو شخصی در سطح ملی با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استاد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

ما با کالاها در فضای جغرافیایی زندگی می‌کنیم؛ زندگی با اشیاء، مستلزم بومی‌سازی، مناسب‌سازی و جای‌دهی آنهاست. در واقع، ارتباط کالاها و مردم و روش قرار دادن کالاها در محیط های آشنا است، که فرهنگ مادی متمایز را می‌سازد. از طرفی دیگر، کالاها با حضور فیزیکی خود در زمان‌ها و فضاهای خاص با تشکیل شبکه‌ای از عناصر فرهنگی ارتباطی، هویت ملی را پایدار می‌سازند. شبکه‌ای از اتصالات که در آن ارتباطات فرهنگی نهادینه شده‌است و معنای نمادین کالاها را مشخص می‌کند. برای انجام این پژوهش در زمینه فرهنگ مادی کالاهای نمادین و هویت ملی، ابعاد ملی اتومبیل به عنوان غنی‌ترین نماد صنعت قرن بیستم روشن شده‌است. در جامعه‌شناسی، عبارات کلیدی فوردیسم  و پست‌فردیسم  اهمیت اتومبیل را نشان می‌دهد. انواع اتومبیل و هویت‌هایی که به اتومبیل نسبت داده می‌شود، در شکل‌گیری فرهنگ مادی نقش به‌سزایی دارد و باعث تحت‌تاثیر قرار گرفتن مفاهیمی چون جنسیت و استقلال می‌شود. روش‌شناسی این پژوهش کیفی است، از نظر نتایج، پژوهشی کاربردی است و در زمره تحقیقات بینارشته‌ای قرار می‌گیرد.  نتایج نشان می‌دهد، کالاهای نمادین، نظیر اتومبیل، می‌توانند در فرهنگ و هویت ملی ادغام شوند؛ به شکل عملی و نمادین، در فضاهای گوناگون ملی سازگار باشند و در ارتباطات عاطفی که عقاید مربوط به فرهنگ‌های اتومبیل ملی را هماهنگ می‌کنند،گسترش یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of private car use at the national level with an emphasis on cultural geography

نویسندگان [English]

 • Zahra Karimipour 1
 • Abalfazl Dvoudi 2
 • mohammad sharifzade 3
1 Doctoral student of Art Research, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Art Research Professor, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Art Research Professor, Islamic Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
We live with goods in geographical space; Living with objects requires their localization, adaptation, and placement. In fact, it is the relationship between goods and people and the way goods are placed in Special spaces, which creates a distinct material culture. On the other hand, goods establish their national identity by their physical presence at specific times and places by organizing a network of cultural elements of communication. A network of connections in which cultural connections are institutionalized and define the symbolic meaning of goods.
 
Methodology
The methodology used in this research is qualitative in nature, that is, it is a research in which the findings produced are not the product of statistical procedures and information quantification, but qualitative methodology is an approach to social phenomena.
 
Results and Discussion
Consumerism is one of the challenging fields for academic environments; Because it is both a sign of materialistic false consciousness and a sign of tactical proportionality of power. In such a way that in the face of the all-encompassing power of capital, it constitutes a kind of rebellious self-promotion. It should be clarified that none of these views are related to the proposed approach, i.e. attention to consumption as a part of daily life in certain environments and social connection with certain types of objects, i.e. goods.
 
Conclusion
To conduct this research in the field of the material culture of symbolic goods and national identity, the national levels of the car as the important symbol of the auto industry of the twentieth century have been clarified. In sociology, the Keywords such as Fordism and post-Fordism indicate the importance of the car. The types of cars and the identities attributed to the car play an important role in the formation of material culture and influence concepts such as gender and independence. The results show that symbolic goods, such as cars, can be integrated into Culture and national identities, be practically and symbolically adapted to Various national spaces, and expand into emotional connections that harmonize ideas about national car cultures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Material culture
 • National identity
 • Car culture
 • Symbolic commodity
 • Cultural communication
 1. شمس، محمدعلی و شمسائی، سعیده (1398). تبلیغات و هویت اجتماعی: تحلیل انتقادی گفتمان کلامی و بصری در آگهی‌های تجاری، فصل‌نامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی، دوره.‌ 8، شماره. 1، صص. 83-59.
 2. شورمر اسمیت، پالا (1392). جغرافیای فرهنگی، مترجم علی احمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 3. لیمچاک، ماریان راسنر و کراروکو، ساندرا (1397). طراحی بسته‌بندی: موفقیت نام تجاری محصول از مفهوم تا قفسه، ﺗﺮﺟﻤﻪ محمدرضا شریف‌زاده، زهرا کریمی‌پور. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ علمی.
 4. لیوث ویث، گوردون (1366). جغرافیا و سیر تطور اندیشه‌های جغرافیایی، مترجم: سیاوش شایان، مجله رشد آموزش جغرافیا، دوره. 5، شماره. 10. صص. 32-10.
 5. Attfield, J. (2000). Wild Things: The Material Cultures of Everyday Life, Oxford: Berg.-Appadurai, A. (1986). Introduction: commodities and the politics of value, in A. Appadurai (ed.) The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Hilton, S. (2001). Take the wrap, The Guardian, G2, 8 June, p. 2.
 7. Basham, F., Ughetti, B. & Rambali, P. (1984). Car Culture, London: Plexus.
 8. Bayly, C. (1986) The origins of swadeshi (home Industry): cloth and Indian society, 1700–1930, in A. Appadurai (ed.) The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Bull, M. (2001). Soundscapes of the car: a critical ethnography of automobile habitation, in D. Miller (ed.) Car Cultures, Oxford: Berg.
 10. Claessen, C. (1993). Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures, London: Routledge.
 11. Dant, T. (1999). Material Culture in the Social World, Buckingham: Open University Press.
 12. Fiske, J. (1989). Understanding Popular Culture, London: Unwin Hyman.
 13. Foreman-Peck, P., Bowden, S. and McKinley, A. (1995). The British Motor Industry, Manchester: Manchester University Press, Vol. 59, No. 2, PP. 524-525.
 14. Foster, R. (1999). The commercial construction of new nations, Journal of Material Culture, Vol. 4, No. 3, PP. 263–282.
 15. Graves Brown, P. (2000). Always crashing in the same car, in P. Graves-Brown (ed.) Matter, Materiality and Modern Culture, London: Routledge.
 16. Hagman, O. (1993). The Swedishness of cars in Sweden, in K. Sorensen (ed.) The Car and its Environments: The Past, Present and Future of the Motorcar in Europe. Luxembourg: European Commission.
 17. Kirkham, P. & Attfield, J. (1996). Introduction, in P. Kirkham (ed.) The Gendered Object, Manchester: Manchester University Press.
 18. Knorr Cetina, K. (1997). Sociality with objects: social relations in post social knowledge societies, in Theory, Culture and Society, Vol. 14, No.4, PP. 1–30.
 19. Latour, B. (2000). The Berlin key or how to do words with things, in P. Graves Brown (ed.) Matter, Materiality and Modern Culture, London: Routledge.
 20. Macnaghten, P. & Urry, J. (1998). Contested Natures, London: Sage.
 21. O’Connell, S .(1998). The Car and British Society: Class Gender and Motoring 1896–1939, Manchester: Manchester University Press.
 22. O’Dell, T. (2001). Raggare and the panic of mobility: modernity and hybridity in Sweden, in D. Miller (ed.) Car Cultures, Oxford: Berg.
 23. Ross, K. (1995). Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Culture, London: MIT Press.
 24. Russell, M. (1995). Braveheart points up positive nature of independence, The Scotsman, Vol. 20, No. 6, PP. 10-13.
 25. Spooner, B. (1986). Weavers and dealers: the authenticity of an oriental carpet, in A. Appadurai (ed.) The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Sheller, M., Urry, J. (2000). The city and the car, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 24, No. 9, PP. 78-89.
 27. Schiffer, M., Miller, A. (1999). The Material Life of Human Beings: Artefacts, Behaviour and Communication, London: Routledge.
 28. Sorensen, K. (ed.) (1993). The Car and its Environments: The Past, Present and Future of the Motorcar in Europe, Luxembourg: European Commission.
 29. Thrift, N. (2000). Still life in nearly present time: the object of nature, Body and Society, Vol. 6, No. 9, PP. 3–4.
 30. Travers, J. (2002). la belle americaine. http://www.frenchfilms.org/review/la-belle-americaine-1961.
 31. Venäläinen, J. (2018). Culturalization of the economy and the artistic qualities of contemporary capitalism, Art and the Challenge of Markets, Palgrave Macmillan, Cham, Vol. 2,pp. 37-64.