سنجش توسعه روستایی با بهره گیری از منطق فازی، مطالعه موردی: دهستان های استان بوشهر

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استاد جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، یادگار امام، شهرری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان های استان بوشهر انجام گردیده، یک پژوهش کاربردی است که با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده ها و اطلاعات جداول و فرم های رایج آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه آماری سال1390 استان بوشهر) بوده است. جامعه آماری پژوهش کل دهستان های استان بوشهر است که جهت سنجش سطح توسعه آن ها، 84 مولفه در قالب شاخص های توسعه ها از آمارنامه رسمی استان بوشهر استخراج و با استفاده از تکنیک وایکور فازی بررسی شده است. تحلیل یافته های پژوهش ضمن ترسیم یک فضای منطقه ایی نابرابر در مناطق روستایی استان بوشهر و تخصیص ناعادلانه امکانات و خدمات روستایی، نشان داد که در مجموع شاخص ها، دهستان های حومه (بوشهر)، عسلویه، زیراه و پشتکوه بالاترین میزان توسعه، و دهستان های انارستان، بردخون، لیراوی میانی و آبدان پایین ترین میزان توسعه روستایی را دارند. در پایان نیز، جهت رفع عدم تعادل منطقه ای در استان بوشهر و برقراری عدالت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان های استان، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد و اولویت های توسعه به تفکیک دهستان تعیین گردید.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing rural development using fuzzy logic, a case study: the villages of Bushehr province

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Zarei 1
  • Alireza Estealaji 2
1 Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
2 Professor of Geography, Islamic Azad University, Yadgar Imam, Shahrari, Iran.
چکیده [English]

The current research, which was conducted with the aim of measuring rural development in the villages of Bushehr province, is an applied research that was carried out by using fuzzy multi-indicator decision-making methods. The method of descriptive and analytical research and the method of collecting information is of the library type and the collection tool, according to the research objectives, is based on the data and information of the tables and common forms of the general census of population and housing (especially the statistical yearbook of Bushehr province 2013). The statistical population of the study is all the villages of Bushehr province, and in order to measure their level of development, 84 components in the form of development indicators have been extracted from the official statistics of Bushehr province and analyzed using the fuzzy Vaycor technique. The analysis of the research findings while drawing an unequal regional space in the rural areas of Bushehr province and the unfair allocation of rural facilities and services, showed that in total indicators, the suburbs (Bushehr), Asaluyeh, Zirah and Pushtkoh have the highest level of development, and the Anarestan, Bardkhon, Liravi Middle and Abadan have the lowest rural development rate. At the end, in order to eliminate the regional imbalance in Bushehr province and establish social justice in the rural areas of the province's cities, practical suggestions were presented and development priorities were determined by each district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • multi-criteria decision making
  • fuzzy logic
  • Bushehr