نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در مهاجرت های روستایی - شهری، ناحیه نور علی بیگ ساوه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دکترای جغرافیای روستایی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

در نواحی روستایی با بروز محدودیت های ساختاری عملکردی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روستانشینان برای به کسب فرصت های بهتر اقتصادی و رفاه زندگی به سکونتگاه های شهری مهاجرت نمایند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش آفرینی عوامل اجتماعی و اقتصادی در مهاجرت روستا به شهر، به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف گذاری کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 373 خانوار ساکن روستاهای ناحیه نورعلی بیگ می باشند که از طریق نمونه گیری به روش خوشه ایمنظم و با بهره گیری از ماتریس دوبعدی فاصله، موقعیت اقتصادی اجتماعی و جدول مورگان (جامعه نمونه در 16سکونتگاه روستایی) انتخاب شدند.
باعنایت با به کارگیری تحلیل های کمی پایه از آزمون برازش داده های گردآوری شده و ابزار پرسشنامه، به تعیین روایی از طریق قضاوت جامعه خبرگان؛ و تعیین پایائی ابزار اندازه گیری با روش آلفای کرونباخ اقدام شد که مقدار آلفا (با آزمون 30 نمونه اولیه) برای شاخص اقتصادی برابر با 732/0 و برای شاخص اجتماعی- فرهنگی 900/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های آماری با بهره گیری از سامانه های آماری و آزمون های کالموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن متغیرها، آزمون دوجمله ای به منظور تعیین اهمیت هریک از گویه ها و آزمون تحلیل واریانس فریدمن به منظور اولویت بندی عوامل، بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از یافته های پژوهش بیانگر آن است که؛ از بین گویه های شاخص اقتصادی موثر بر مهاجرت روستاییان، بیشترین شاخص اقتصادی اختصاص به اشتغال و کمترین آن به مربوط به شاخص مکانیزاسیون بخش کشاورزی داشته است. در شاخص اجتماعی- فرهنگی مهمترین عامل در مهاجرفرستی سکونت مناسب و نیاز به پیشرفت و کسب جایگاه اجتماعی و پایین ترین آن کمبود امکانات بهداشتی و درمانی است. در نهایت، برای تعدیل میزان مهاجرفرستی در ناحیه مورد پژوهش بایستی با تقویت مزیت نسبی اقتصاد روستایی و برقراری مناسبات و پیوند نظام سکونتگاهی با شهر ساوه در مقیاس محلی منطقه ایی مقدمات بنیان الگوی شبکه سکونتگاهی برای پایداری سکونتگاه های روستایی شهری پایه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of social and economic factors in rural-urban migrations, Noor Ali Beg Saveh District

نویسندگان [English]

  • Mostafa Taleshi 1
  • Mahboobe Shabnama 2
1 Associate Professor of Payam Noor University
2 PhD in Rural Geography, Payam Noor University.
چکیده [English]

In rural areas, with the emergence of functional structural limitations based on economic and social activities, rural residents migrate to urban settlements to obtain better economic opportunities and well-being. The present research, with the aim of analyzing the role of social and economic factors in rural-to-urban migration, is descriptive-analytical in nature and practical in terms of targeting. The statistical population of the research is 373 households living in the villages of Nur Ali Bey district, which were selected through regular cluster sampling and using the two-dimensional matrix of distance, socio-economic status and Morgan's table (sample community in 16 rural settlements).
In order to determine the validity through the judgment of the expert community by applying the basic quantitative analysis of the fit test of the collected data and the questionnaire tool; And the reliability of the measurement tool was determined by Cronbach's alpha method, and the value of alpha (by testing 30 prototypes) was 0.732 for the economic index and 0.900 for the socio-cultural index. Statistical data analysis using statistical systems and Kalmogorov Smirnov tests for the normality of variables, binomial test to determine the importance of each item and Friedman's variance analysis test to prioritize factors.
The results of the research findings indicate that; Among the economic index items affecting the migration of villagers, the highest economic index is dedicated to employment and the lowest is related to the mechanization index of the agricultural sector. In the socio-cultural index, the most important factor in sending immigrants is proper residence and the need to progress and gain social status, and the lowest is the lack of health and treatment facilities. Finally, in order to adjust the amount of emigration in the research area, by strengthening the relative advantage of the rural economy and establishing relations and connecting the settlement system with the city of Saveh at the local and regional scale, the foundations of the settlement network model for the sustainability of urban rural settlements should be established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • the role of economic and social factors
  • rural
  • urban
  • Nur Ali Bey village