جغرافیای اقتصادی جدید و تبیین نابرابری ناحیه ای در ایران

نویسنده

استاد جغرافیای روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ایران استعداد زیادی جهت شکل گیری نابرابری ناحیه دارد. بین سطوح توسعه یافتگی استان ها به طورکلی و به ویژه بین واحدهای مرکزی و مرزی کشور، نابرابری های شدیدی وجود داشته و دارد؛ در 15 سال اخیر، شاخص توسعه همه استان ها به طور نسبی بهبود یافته است، اما استان های با بالاترین درجه توسعه یافتگی و کمترین درجه توسعه یافتگی بدون تغییر باقی مانده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آن است که ضمن بیان نابرابری های موجود در سطوح ناحیه ای، عوامل ایجاد و تداوم آن را از دید جغرافیای اقتصادی جدید مورد بررسی قرار دهد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق، استان های کشور به عنوان نواحی جغرافیایی است، اما برای نمایش عوامل محلی موثر در واگرایی ناحیه ای، سیستان و بلوچستان به عنوان ناحیه کم توفیق مورد بررسی قرار گرفته است. داده های موردنیاز تحقیق از طریق بررسی محلی و برخی منابع جمع آوری شده است. ضریب تغییرپذیری جهت درک نابرابری ناحیه ای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. برای استخراج عوامل محلی موثر در توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان، نظرات 50 نفر کارشناسان محلی به روش لیکرت تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو عامل در نابرابری ناحیه ای کشور موثر است. نخست، تبعیت از دیدگاه جغرافیای اقتصادی مرسوم مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیکی و نولیبرالی، و غفلت از نگاه جغرافیای اقتصادی جدید در برنامه ریزی ناحیه ای؛ و دوم، فقدان نهادهای تولیدگرا که نقش مهمی در نابرابری ناحیه ای و تداوم آن در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New economic geography and explanation of regional inequality in Iran

نویسنده [English]

  • Hassan Afrakhte
Professor of Rural Geography, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran has a great talent for the formation of regional inequality. There have been severe inequalities between the development levels of the provinces in general and especially between the central and border units of the country; In the last 15 years, the development index of all provinces has improved relatively, but the provinces with the highest degree of development and the lowest degree of development have remained unchanged. The main goal of this article is to examine the factors of its creation and continuation from the point of view of new economic geography, while expressing the existing inequalities at regional levels. The study area of ​​the research is the provinces of the country as geographical areas, but to show the effective local factors in the regional divergence, Sistan and Baluchistan has been investigated as a low success area.
The data required for the research has been collected through local survey and some sources. The coefficient of variability has been used to understand regional inequality in Iran. In order to extract effective local factors in the underdevelopment of Sistan and Baluchistan, the opinions of 50 local experts have been analyzed using the Likert method. The findings of the research show that two factors are effective in the country's regional inequality. First, following the perspective of conventional economic geography based on neoclassical and neoliberal approaches, and neglecting the perspective of new economic geography in regional planning; And second, the lack of productive institutions that play an important role in regional inequality and its continuation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional inequality
  • conventional economic geography
  • new economic geography
  • productive institutions
  • Iran