ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار / مورد مطالعه: شهرستان شوشتر

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکترای جغرافیای شهری، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران.

چکیده

توسعه گردشگری در نواحی شهری از مولفه های گوناگونی تاثیر می پذیرد که از جمله می توان به کیفیت محیطی این نواحی که در رضایتمندی ساکنان محلی و گردشگران موثر است، اشاره کرد. بنابراین بررسی شاخص های کیفیت محیطی مقاصد گردشگری می تواند توان ها، نیازها و ضعف های موجود در این محیط ها را بر اساس میزان رضایتمندی یا آزردگی از محیط شهرها را مشخص نماید و متضمن پایداری این محلات گردد زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت توام با لذت می باشند. برای این منظور، عمدتا بدنبال یافتن مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان نقش کیفیت محیطی مقاصد گردشگری شهرستان شوشتر می باشد. از نظر هدف نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از دو روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. همچنین ابزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی در محیط Excell و استفاده از نرم افزار Spss می باشد. جامعه آماری پژوهش دو گروه گردشگران و خانوارهای شهری شوشتر می باشد. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که برخی از شاخص های کیفیت محیط شهرستان شوشتر از دیدگاه هر دو جامعه نمونه پژوهش بالاتر از حد متوسط بوده و در این میان بیشترین میانگین متعلق به کیفیت عملکردی-ساختاری(562/3)، کیفیت زیست محیطی(281/3)، جاذبه های گردشگری (191/3) و امنیت و آسایش (114/3) بوده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که بیشترین همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین شاخص توسعه پایدار و کیفیت عملکردی ساختاری با ضریب 537/0 و با سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. علاوه بر این آزمون فریدمن نشان داد، پایین بودن سطح ابعاد کیفیت محیطی منطقه مورد مطالعه به میزان کمتر از حد متوسط در ابعاد، جاذبه های گردشگری، امنیت آسایش، محیط اجتماعی و بصری و بالاتر از حد متوسط در بعد کیفیت عملکردی ساختاری وکیفیت زیست محیطی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the environmental quality of urban tourism destinations in line with sustainable development / case study: Shushtar city

نویسندگان [English]

  • Said Amanpoor 1
  • Said Maleki 1
  • mohsen Ahadnegad 2
  • Samira Moradi 3
1 Associate Professor of Urban Geography, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor of Urban Geography, Zanjan University, Iran.
3 PhD student in Urban Geography, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The development of tourism in urban areas is affected by various components, among which we can mention the environmental quality of these areas, which is effective in the satisfaction of local residents and tourists. Therefore, the investigation of the environmental quality indicators of tourist destinations can determine the strengths, needs and weaknesses in these environments based on the degree of satisfaction or annoyance with the city environment and guarantee the sustainability of these areas because tourists, considering the nature of tourism, to They are looking for fun and spending leisure time with pleasure. For this purpose, they are mainly looking for destinations that have the highest level of environmental quality. The purpose of this research is to investigate the role of environmental quality in the tourist destinations of Shushtar city. In terms of purpose, the type of applied research and its method is descriptive and analytical. In order to collect the required data, two documentary and field methods (questionnaire tool) have been used. Also, the tool used in data analysis is the use of descriptive and inferential statistical methods in the Excell environment and the use of Spss software. The statistical population of the research is two groups of tourists and urban households of Shushtar. The results of the one-sample T-test show that some of the environmental quality indicators of Shushtar city are above the average from the point of view of both research sample communities, and among them, the highest average belongs to the functional-structural quality (3.562), the quality of life environment (3/281), tourist attractions (3/191) and security and comfort (3/114). Also, the results of Spearman's correlation test indicate that there is the highest correlation and positive and significant relationship between sustainable development index and structural functional quality with a coefficient of 0.537 and a confidence level of 0.99. In addition, Friedman's test showed that the level of the environmental quality dimensions of the studied area is lower than the average level in the dimensions of tourist attractions, security, comfort, social and visual environment, and above the average level in the dimensions of structural functional quality and environmental quality. is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental quality
  • tourism
  • city
  • sustainable development
  • Shushtar