عملکرد تعاونی های توسعه کشاورزی در اشتغال زنان و تولید محصولات کشاورزی و روستاهای شهرستان ساوجبلاغ

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت.

2 استاد جغرافیای روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت.

3 استادیارجغرافیای روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت.

4 دانشیارجغرافیای روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت.

چکیده

تعاونی های تولید کشاورزی، رهیافتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می روند. این شرکت ها از منظر بازتوزیع منافع حاصله از رشد بخش کشاورزی، افزایش فرصت های شغلی، توسعه مشارکت مردمی، توجه به زنان روستا، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش هزینه های تولید و...، ابزار مناسبی برای بهبود وضعیت کشاورزی هستند. بر این اساس آنچه که در پژوهش حاضر، به عنوان هدف اصلی پژوهش درنظر گرفته شد، تبیین عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه اشتغال زنان روستا بود که به صورت مطالعه موردی در 28 روستای برخوردار از شرکت تعاونی در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز انجام پذیرفت؛ برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری شامل «روستاییان عضو تعاونی و مدیران تعاونی» به تعداد 708 نفر بود. حجم نمونه ها برای نظرسنجی با ابزار پرسشنامه براساس روش کوکران، 250 نمونه برآورد شد. نتایج تحلیل های به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی 6 گویه مرتبط با تاسیس شرکت های تعاونی کشاورزی در این روستاها بین سال های 60 تا 95 نشان داد که میانگین وزنی اغلب گویه ها کمتر از حد متوسط بوده و این نشان می دهد که نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در گسترش وضع اشتغال زنان خیلی محسوس و پررنگ نبوده است. اگرچه نتایج آزمون خی دو، فرضیه تحقیق را تایید کرده است اما نباید فراموش کرد که اثرات شرکت تعاونی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش مهاجرت زنان روستا، در حد کم بوده و می بایست برای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و بالا بردن جایگاه زنان، برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The performance of agricultural development cooperatives in the employment of women and the production of agricultural products and villages in Saujblag city

نویسندگان [English]

  • Elham Flahatkar 1
  • Nasrolah Molai 2
  • Mohammad Baset 3
  • Aliakbar Moatamedi 4
1 PhD student in rural geography, Islamic Azad University, Rasht.
2 Professor of Rural Geography, Islamic Azad University, Rasht.
3 Assistant Professor of Rural Geography, Islamic Azad University, Rasht.
4 Associate Professor of Rural Geography, Islamic Azad University, Rasht.
چکیده [English]

Agricultural production cooperatives are considered a suitable approach for achieving economic and social development and realizing social justice. From the point of view of redistributing benefits from the growth of the agricultural sector, increasing job opportunities, developing people's participation, paying attention to rural women, lowering the risk of investment in the agricultural sector, reducing production costs, etc., these companies are a suitable tool for improving the situation. They are agriculture. Based on this, what was considered as the main goal of the research in the current research was to explain the performance of agricultural production cooperatives in the development of rural women's employment, which was carried out as a case study in 28 villages that have a cooperative company in Savajbalag city of Alborz province. To do it, a descriptive analytical research method was used. The statistical population included "villagers who are cooperative members and cooperative managers" in the number of 708 people. The sample size for the survey was estimated to be 250 samples using the questionnaire tool based on Cochran's method. The results of the analysis obtained from the descriptive and inferential statistics of 6 items related to the establishment of agricultural cooperative companies in these villages between 1960 and 1995 showed that the weighted average of most of the items was lower than the average and this shows that the role of the company Agricultural cooperatives have not been very noticeable and bold in expanding the employment status of women. Although the results of the chi-square test have confirmed the hypothesis of the research, it should not be forgotten that the effects of the cooperative company in creating employment, increasing income and reducing the migration of rural women are low and should be used to improve the performance of cooperative companies and raise the status of women. , planned and invested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural cooperative companies
  • economic prosperity
  • rural women
  • rural areas of Saujblag