نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) مورد: شهر قزوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

2 جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

چکیده

با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر شهر، پیاده سازی موفق راهبرد توسعه شهر، بیش از هر عاملی منوط به فراهم بودن، توافق و مشارکت بازیگران کلیدی و مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد سازمان مناسب اجرایی، است. برنامه های راهبردی مستلزم روی آوردن به خرد جمعی، مشارکت عمومی و شیوه های دموکراتیک است. این رویکرد همه ذینفعان و کنشگران توسعه در سطوح محلی و بین المللی را برای همکاری با یکدیگر در راستای پروراندن یک استراتژی توسعه برای یک شهر یا منطقه شهری خاص فرامی خواند.
پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهرقزوین انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی کمی بوده و گردآوری داده های موردنیاز به صورت اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی چارچوب نظری مدیریت و برنامه ریزی شهری، عوامل تفرق مدیریتی و عوامل موثر در پیاده سازی موفق راهبرد توسعه شهر تشریح شده و درنهایت، نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری و از طریق سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهر تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر قزوین تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش پیمایش میدانی، پرسشنامه، و کتابخانه ای می باشد. داده های حاصل در نرم-افزار SPSS پیاده شده و با استفاده از آزمون های میانگین، واریانس، انحراف معیار و مدل تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه انجام گرفت.
نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع 23 عامل از بین 29 عاملی که تاثیر آنها در ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهر موردسنجش قرار گرفته بودند، از همبستگی 50 تا 92 درصدبرخوردار هستند و تاکید روشنی بر این نکته دارند که، تفرق مدیریتی موجود در ساختار مدیریت شهری، موجب نا کارآمدی و عدم موفقیت رویکرد “راهبرد توسعه شهر” است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of urban management in the success of the urban development strategy (CDS) approach Case: Qazvin city

نویسندگان [English]

  • Hossein Hashemi 1
  • Mohammadtaghi Razavian 2
  • Gila Sajadi 2
1 PhD student in urban geography, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
2 Urban Geography, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Considering the economic, social, cultural and political conditions and characteristics of each city, the successful implementation of the city development strategy depends more than any other factor on the availability, agreement and participation of key players and integrated urban management and the creation of a suitable executive organization. Strategic plans require turning to collective wisdom, public participation, and democratic practices. This approach calls all stakeholders and development actors at the local and international levels to work together to develop a development strategy for a specific city or urban area.
The current research was conducted with the aim of analyzing the role of urban management in the success of Qazvin city's development strategy approach. The research method in this research is based on a quantitative survey method and the collection of the required data was in the form of documents and fieldwork. In the documentary method of the theoretical framework of urban management and planning, managerial differentiation factors and effective factors in the successful implementation of the city development strategy are explained and finally, the role of urban management in the success of the urban development strategy approach and through the measurement and evaluation of the effective factors on inefficiency and lack of The success of the city development strategy has been analyzed. The statistical population of the research is the citizens of Qazvin city. The data collection method is based on field survey, questionnaire, and library method. The resulting data were implemented in SPSS software and using mean, variance, standard deviation and path analysis model, data analysis and hypothesis testing were performed.
The results of the research show that a total of 23 factors out of 29 factors whose impact on the inefficiency and failure of the city development strategy were measured have a correlation of 50 to 92% and clearly emphasize the point that the managerial difference in The urban management structure causes inefficiency and failure of the "city development strategy" approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development strategy
  • urban management
  • integrated management
  • urban governance