تاثیر فضاهای بی دفاع بر احساس امنیت شهروندان مورد مطالعه: محله بازار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای شهری، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد جغرافیای شهری، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.

چکیده

از جمله تبعات فضاهای بی دفاع در شهرها، کاهش امنیت و مهم تر از آن کاهش احساس امنیت در بین شهروندان می باشد، لذا، بررسی این فضاها و ارزیابی اثرات آنان بر احساس امنیت شهروندان ضروری است. در همین راستا، هدف از این تحقیق نیز بررسی تاثیر فضاهای بی دفاع بر احساس امینت شهروندان در محله بازار تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اسنادی – میدان (پرسشنامه ای) می باشد. برای بررسی فضاهای بی دفاع از سه شاخص (فیزیکی، اجتماعی و اجتماعی – فیزیکی) و احساس امنیت سه شاخص (احساس امنیت لسانی، فیزیکی و بصری) استفاده شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به جامعه آماری (23696نفر)، 384 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از دو نرم افزار SPSS و SMART – PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین شاخص فیزیکی و اجتماعی با احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین شاخص اجتماعی – فیزیکی با احساس امنیت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین شاخص اجتماعی (ازدحام، خلوتی و...) بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت شهروندان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of defenseless spaces on citizens' sense of security Case of study: Bazar district of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossein Farhadikhah 1
  • Ahmad POORAHMAD 2
  • Mahmood Arian 1
  • Khalil Alipoor 3
1 PhD student in urban geography, University of Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Geography, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, University of Police Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the consequences of defenseless spaces in cities is a decrease in security and more importantly, a decrease in the sense of security among citizens. Therefore, it is necessary to investigate these spaces and evaluate their effects on citizens' sense of security. In this regard, the purpose of this research is to investigate the impact of defenseless spaces on the sense of safety of citizens in Tehran's Bazar neighborhood. This research is applied in terms of purpose and in terms of documentary-field (questionnaire) method. Three indicators (physical, social and socio-physical) and three indicators (linguistic, physical and visual sense of security) have been used to investigate defenseless spaces. Using Cochran's formula, the sample size is 384 according to the statistical population (23,696 people). SPSS and SMART-PLS software were used for data analysis. The results of the research have shown that there is a significant relationship between the physical and social index and the sense of security of the citizens, but there is no significant relationship between the social-physical index and the sense of security. Also, the social index (crowdedness, solitude, etc.) has the greatest impact on citizens' sense of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Undefended spaces
  • a sense of security
  • market neighborhood