توسعه درونی: ظرفیت ها و ضرورت های مدیریت رشد و بازآرایی فضایی کلانشهر تهران

نویسنده

استاد جغرافیای شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اراضی درون شهر، عرصه های توسعه شهراند و توسعه درونی، فرایند بهینه سازی استفاده از اراضی درونی است. برنامه ریزی و مدیریت رشد از طریق سیاست توسعه درون افزا، در مقایسه با سایر سیاست های رشد در بیرون و پیرامون، با چارچوب پایداری سازگارتر و به اهداف پایداری نزدیک تر است.
این مقاله کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی، ظرفیت ها و ضرورت های توسعه درونی کلانشهر تهران را مطالعه نماید. یافته ها، تهران را شهری ظرفیت دار و در نتیجه مستعد برای مدیریت رشد و بازآرایی فضایی از طریق توسعه درون افزا می داند. بیش از 18 هزار هکتار اراضی با قابلیت توسعه درونی در 30 درصد مساحت شهر و 52 درصد عرصه ها و فضاهای خالی بزرگ با اهداف توسعه ای و قابلیت دستیابی بالا، به علاوه، الگوی توزیع با آهنگ افزایشی از شرق به غرب و شمال به جنوب، نه تنها مدیریت رشد کالبدی، بلکه، بازآرایی فضایی برای تعدیل نابرابری ها میان مناطق و پهنه های شهر را با توسل به سیاست توسعه درونی و ظرفیت های موضعی و موضوعی آن امکان پذیر می سازد. توسعه مجدد در پهنه های شمال، شرق و جنوب، توسعه جدید در پهنه غربی و تجدید حیات در پهنه مرکزی، چارچوب کلی الگوی فضایی راهبرد توسعه درونی بر مبنای “ظرفیت موجود” در تهران است. واضح است، بهره گیری از فرصت آمایشی توسعه درونی به منظور تعدیل نابرابری های فضایی، مستلزم نهاد مدیریت شهری غیررانتی است که به رانت فضایی ناشی از فعالیت های ساختمانی در شهر وابستگی چندانی نداشته و یا اساسا به آن بی نیاز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal development: capacities and necessities of growth management and spatial rearrangement of Tehran metropolis

نویسنده [English]

  • S. Aliakbari
Professor of Urban Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Inner city lands are areas of urban development and internal development, the process of optimizing the use of internal lands. Planning and managing growth through inclusive development policy, compared to other growth policies outside and around, is more consistent with the sustainability framework and closer to sustainability goals.
This article has tried to study the capacities and needs of internal development of Tehran metropolis by descriptive analytical method and using documentary data. The findings show that Tehran is a city with capacity and therefore prone to manage growth and spatial rearrangement through inclusive development. More than 18 thousand hectares of land with internal development capability in 30% of the city's area and 52% of arenas and large empty spaces with development goals and high availability, in addition, the distribution pattern with an increasing rhythm from east to west and north to south. It enables not only the management of physical growth, but also the spatial rearrangement to adjust the inequalities between the regions and areas of the city by resorting to the internal development policy and its local and thema

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal development
  • internal capacities
  • physical growth management
  • spatial rearrangement
  • Tehran