طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

نویسندگان

جغرافیای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ایران با بیش از 4000 سال قدمت، سرزمینی بزرگ با تاریخ و شرایط متنوع جغرافیایی می باشد، هر منطقه ای از این کشور به علت شرایط اقلیمی، طبیعی و فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد. غذا در پهنه ایران زمین نمادی از زمینه های فرهنگی وابسته به جغرافیا در بستر تاریخی می باشد. در ایران وقتی صحبت از توریسم غذا می کنیم یعنی داریم از یک خلاقیت شکوفا شده صحبت می کنیم که دارای اجزای زیادی است مثل: نحوه تولید، عمل آوری، ذخیره سازی، فرآوری و دستوالعمل تهیه و بالاخره نحوه پذیرایی و سرو غذا و همچنین فرهنگ دارویی وابسته به آن.تنوع غذایی در مناطق مختلف ایران به حدی زیاد است که می توان از برند خلاقیت در توریسم غذا صحبت کرد. هدف اصلی این تحقیق تعیین متغیرهای اثربخش در مدل توسعه گردشگری غذا در ایران می باشد که برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است و بعد با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی تحت عنوان مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین متغیرهای توسعه گردشگری غذا تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت، با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد عامل تهیه غذای سالم و رعایت نکات و اصول بهداشتی در مراحل مختلف تهیه و سرو آن با قدرت نفوذ 9 بیشترین تاثیر در توسعه گردشکری غذا در ایران عمل می کند همچنین برگزاری جشنواره ها و ترویج مصرف غذاهای محلی نقش مهمی در خلاقیت این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a food tourism development model in Iran with an interpretive structural modeling approach

نویسندگان [English]

  • R. Sarvar
  • M. kbari
  • B Darvish
Urban Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With more than 4000 years of history, Iran is a large land with diverse history and geographical conditions, each region of this country has been able to develop various patterns of food production due to its special climatic, natural and cultural conditions. Food in Iran is a symbol of cultural contexts related to geography in the historical context. In Iran, when we talk about food tourism, it means that we are talking about a flourishing creativity that has many components, such as: the way of production, processing, storage, processing, and the preparation process, and finally, the way of catering and serving food, as well as medicinal culture. dependent on it. The variety of food in different regions of Iran is so great that we can talk about the brand of creativity in food tourism. The main goal of this research is to determine the effective variables in the food tourism development model in Iran, which was used to collect data from interviews and questionnaires, and then using an analytical methodology called Interpretive Structural Modeling (ISM) the relationships between development variables. Food tourism has been determined and analyzed in an integrated manner, and finally, by using MICMAC analysis, the effect of variables on each other was determined. The results of the research showed that the factor of preparing healthy food and observing hygiene principles in the different stages of its preparation and serving has the greatest influence on the development of food tourism in Iran. Also, holding festivals and promoting the consumption of local foods play an important role in the creativity of this It has a domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • food tourism
  • interpretative
  • structural modeling
  • MICMAC analysis
  • Iran