تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 اقلیم، دانشگاه تهران، ایران.

3 اقلیم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مواجهه با گرما و تنش گرمایی که اغلب افراد طی فعالیت های روزانه یا فعالیت در محیط کار با آن مواجه می شوند، بر روی فعالیت های فیزیکی انسان تاثیر به سزایی خواهد داشت. هدف از این مطالعه، بحث و بررسی اثرات تنش گرمایی در مناطق 22گانه بر شهروندان تهرانی می باشد. برای این منظور از داده های پرسشنامه ای بهره گرفته شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی انجام می گیرد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه با توجه به حجم نمونه و با کمک فرمول کوکران بر روی 385 نمونه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از نرم افزار SPSS و نرم افزار MATLAB استفاده شده است. بررسی یافته های توصیفی نشان داد که 60 درصد از پاسخگویان را زن و 40 درصد آنها را مرد تشکیل می دهند. از آنجایی که وزن، تقریبا با تنش گرمایی ارتباط مستقیم دارد، می توان تنوع طبقاتی وزن را جهت تحلیل عوامل و واکنش های ذهنی تنش گرمایی شهروندان تهرانی تقریبا مناسب ارزیابی کرد. براین اساس 7/32 درصد آنها دارای وزنی بین 55 تا 65 و 09/29 درصد آن ها وزنی بالاتراز 75 کیلوگرم دارند. به منظور بررسی و تحلیل نقش تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ایاستفاده شده است. نتایج نشان داد که براساس تحلیل عاملی، تنش گرمایی برآرامش روح و روان، عامل خستگی و گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن، گرفتگی عضلات، بیماری های ریوی و قلبی بیشترین تاثیر را دارد. این در حالی است که براساس تحلیل خوشه ایبه ترتیب، بیشتر بر بیماری های قلبی ریوی و گرفتگی عضلانی، آرامش روح و روان و عامل خستگی، سرگیجه، گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن تاثیر گذاشته است. بررسی حاکی از اثرات تنش گرمایی بر جنسیت، نوع شغل، تاهل، تجرد، مرد و زن بیانگر این است که تنش گرمایی با جنسیت، شغل و سن ارتباط معنی داری داشته است در حالی که تاهل، تجرد و وزن، تاثیری بر تنش گرمایی ندارد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of heat stress on Tehrani citizens

نویسندگان [English]

  • F Afzalinia 1
  • H. Mohamadi 2
  • M. Farajzade 3
1 PhD student of climate, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Climate, University of Tehran, Iran.
3 Climate, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Exposure to heat and heat stress that most people face during daily activities or activities in the work environment will have a significant impact on human physical activities. The purpose of this study is to discuss and investigate the effects of heat stress in 22 regions on Tehrani citizens. For this purpose, questionnaire data has been used. This research is descriptive and is conducted in the field. A questionnaire was also used to collect information. This questionnaire was conducted on 385 samples according to the sample size and with the help of Cochran's formula. SPSS software and MATLAB software were used to analyze the questionnaire data. Analysis of the descriptive findings showed that 60% of the respondents are women and 40% are men. Since weight is almost directly related to heat stress, it is possible to evaluate the class variation of weight in order to analyze the factors and mental reactions of heat stress of Tehrani citizens. Therefore, 32.7% of them weigh between 55 and 65 and 29.09% weigh more than 75 kg. In order to investigate and analyze the role of heat stress on the citizens of Tehran, factor analysis and cluster analysis have been used. The results showed that, based on the factor analysis, heat stress has the greatest effect on the peace of mind and soul, the factor of fatigue and heatstroke, and the reduction of activity and increase of body sweating, muscle cramps, lung and heart diseases. This is despite the fact that based on the cluster analysis, it has more influence on cardiopulmonary diseases and muscle cramps, relaxation of mind and spirit, fatigue, dizziness, heatstroke, decreased activity and increased body sweating. The study indicates the effects of heat stress on gender, type of occupation, marriage, celibacy, male and female, indicating that heat stress has a significant relationship with gender, occupation and age, while marriage, celibacy and weight have no effect on heat stress. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal stress
  • mental reactions
  • cluster analysis
  • factor analysis
  • citizens of Tehran