مکان یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی و مهار سیل

نویسندگان

1 استاد اقلیم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقلیم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 پژوهشکده خاک و آبخیزداری، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر در حوضه آبخیز طالقان در استان البرز به منظور اولویت بندی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب صورت گرفته است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی. (Arc GIS) نقشه های مشخصات فیزیکی حوضه آبخیز طالقان تهیه گردید؛ همچنین دادهای باران سنج ثبات و رواناب ثبت شده معادل آن برای 20 سال دوره آماری (1372-1392) از آب منطقه ای تهران اخذ شد در نتیجه چهار واقعه سیل از آمار موجود استخراج و مورد واسنجی در مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS قرار گرفت به منظور واسنجی و شبیه سازی هیدروگراف از روش SCS و برای روندیابی در آبراهه ها از روش Lag time استفاده شد و در نهایت، با استفاده از دوره بازگشت 50 ساله و استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضه ها در محیط HEC-HMS هریک از زیرحوضه ها از نظر سیل خیزی اولویت بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت زیرحوضه ها در دبی خروجی کل حوضه تنها تحت تاثیر مساحت و دبی اوج زیرحوضه ها نمی باشد و عواملی مانند شماره منحنی و گروه هیدرولوژیک خاک نقش قابل توجهی را در سیل خیری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locating the effective levels on the flood peak flow in order to plan and contain the flood

نویسندگان [English]

  • Z. Hejazizadeh 1
  • A. Hosseini 2
  • S. Shadfar 3
1 Professor of Climate, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
2 Master of Climate, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
3 Soil and Abkhazdari Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was carried out in the Taleghan watershed in Alborz province in order to prioritize the effective areas on the peak flood discharge. For this purpose, maps of the physical characteristics of the Taleghan watershed were prepared using the geographic information system software (Arc GIS); Also, the steady rain gauge data and the equivalent recorded runoff for 20 years of the statistical period (1372-1392) were obtained from the regional water of Tehran. As a result, four flood events were extracted from the available statistics and recalibrated in the HEC-HMS hydrological model in order to SCS method was used for calibration and simulation of hydrograph, and Lag time method was used for trends in waterways, and finally, using the 50-year return period and using the repetition method of removing individual sub-basins in the HEC-HMS environment of each of the sub-basins from Flood risk was prioritized. The results of this research show that the contribution of sub-basins in the discharge of the whole basin is not only influenced by the area and peak discharge of the sub-basins, and factors such as curve number and soil hydrological group play a significant role in Khairi floods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood potential
  • Taleghan watershed
  • peak flood discharge
  • GIS
  • SCS