اثرات زیست محیطی سیاستگذاری های امنیتی و نظامی اسرائیل

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

2 جغرافیای سیاسی، دانشگاه یاسوج[، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جنبه های مختلف اقدامات نظامی و امنیتی رژیم اقتدارگرای اسرائیل و پرداختن به پیامدهای زیست محیطی اقدامات این رژیم است. زیرا به رغم پژوهش های متعددی که در زمینه اقدامات و سیاستهای رژیم اسرائیل انجام شده است به لحاظ زیست محیطی اقدامات مخرب و تاثیرات امروزین اقدامات نظامی و امنیتی این رژیم بر محیط زیست سرزمین های اشغالی فلسطین و همسایگان اسرائیل و خاورمیانه به طور دقیق و گسترده بررسی نشده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با وسعت نظر به تحلیل این موضوع از جنبه های مختلف بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد شهرک سازی و اقدامات نظامی اسرائیل بر روی محیط زیست سرزمین های فلسطین با پیامدهای مخربی همچون آلودگی منابع آب فلسطین، نابودی حیات گیاهی و جانوری فلسطین، آلودگی هوا و تغییر محیط زیست طبیعی فلسطین توسط شهرک نشینان، و در نتیجه ایجاد ناامنی اقتصادی و مشکلات بهداشتی برای فلسطینی ها و مردم منطقه شده است و همچنین تخریب میراث فرهنگی فلسطینیان با جاده سازی و ساخت وسازهای اسرائیل، آلودگی زباله های جامد خطرناک، آلودگی و تهدید محیط زیست منطقه خاورمیانه همراه بوده است. اقدامات نظامی، ساخت کانال ها، خشکاندن باتلاقها، تردد وسایل نظامی سنگین، استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی و متعارف برعلیه همسایگان خود (فلسطین، لبنان، اردن، سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه) منجر به زوال خاک، حذف پوشش گیاهی، آلودگی جوی و تخریب اکوسیستم آبی و خشکی و تغییرات آب و هوایی منطقه شده است. مقادیر عظیمی از رسوبات آلی به سطح خاک آمده و تورم و التهاب این رسوبات منجر به توسعه پهنه های جدید ماسه ای و به تبع آن گسترش ذرات خاک و ماسه در جو و گسترش ریزگردها به کشورهای منطقه شده است. همچنین جنگ طلبی های صدام و امریکایی ها و خشکاندن باتلاق ها توسط صدام و تغییر و دستکاری سطح زمین و سلطه نظامی غرب بر منطقه عامل مهم دیگر تهدیدات و ناامنی های زیست محیطی،سیاسی و اقتصادی منطقه است. روش این پژوهش تبیینی علی می باشد و شیوه جمع-آوری اطلاعات با بهره گیری از منابع کتابخانه ای اسنادی است.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental effects of Israel's security and military policies

نویسندگان [English]

  • H. Kamran 1
  • R. Eltyaminia 2
1 Political Geography, University of Tehran, Iran.
2 Political Geography, Yasouj University, Iran.
چکیده [English]

The main goal of the current research is to investigate various aspects of the military and security measures of the authoritarian regime of Israel and to deal with the environmental consequences of the actions of this regime. Because despite the many researches that have been done in the field of the actions and policies of the Israeli regime, in terms of the environment, the destructive actions and the effects of the current military and security measures of this regime on the environment of the occupied Palestinian territories and the neighbors of Israel and the Middle East have been carefully and extensively investigated. has not been This article tries to analyze this issue from different aspects. The findings of the research show that Israel's settlement building and military actions on the environment of the Palestinian lands have destructive consequences such as the pollution of Palestinian water sources, the destruction of Palestinian flora and fauna, air pollution and the change of the natural environment of Palestine by the settlers, and as a result It has created economic insecurity and health problems for the Palestinians and the people of the region, and the destruction of the cultural heritage of the Palestinians has been associated with Israel's road construction and construction, hazardous solid waste pollution, pollution and threats to the environment of the Middle East region. Military measures, construction of canals, draining of swamps, movement of heavy military equipment, use of chemical, biological and conventional weapons against our neighbors (Palestine, Lebanon, Jordan, Syria and other Middle Eastern countries) lead to soil deterioration, removal of vegetation, pollution. atmosphere and destruction of water and land ecosystem and climate change in the region. Huge amounts of organic sediments have reached the soil surface and the swelling and inflammation of these sediments has led to the development of new sandy areas and as a result the spread of soil and sand particles in the atmosphere and the spread of fine dust to the countries of the region. Also, the warmongering of Saddam and the Americans and the draining of the swamps by Saddam and the change and manipulation of the land surface and the Western military domination over the region are other important factors of the environmental, political and economic threats and insecurities of the region. The method of this research is causal explanation and the method of collecting information is by using documentary library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security policies
  • security
  • war
  • Israel