نقش آزادراه تهران - شمال بر توسعه سکونتگاه های روستایی

نویسنده

دانشیار جغرافیای روستایی، دانشگاه ازاد اسلامی، ری، ایران.

چکیده

توسعه پایدار، مولفه های مختلف: اقتصادی، اجتماعی، توریستی، کالبدی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. یکی از ارکان مهم در این رابطه، تغییر و تحولات کالبدی و کاربردی اراضی و ایجاد بسترهای حمل ونقل و تاثیر آن بر سکونتگاه های روستایی است. لذا، بسیاری از نقاط کشورمان به خاطر این گونه تغییرات، دچار تحولات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شده اند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ایجاد آزاد راه تهران - شمال بر توسعه روستاها و سکونتگاه های مسیر و تعیین و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های: زیست محیطی، جمعیتی، اکولوژی جانوری، ساختار اجتماعی، صنعتی، خدماتی، مراتع و جنگل ها، زمین شناسی، کشاورزی، اراضی، دامپروری، گردشگری، ساختار اقتصادی، ترافیکی و حمل ونقل و مدیریت، با بهره گیری از روشAHP می باشد. در فرضیه تحقیق مطرح می شود که آزادراه تاثیرات مثبتی را بر سکونتگاه های روستایی مسیر عبور می گذارد و نیز اثرات و تغییرات زیست محیطی را برای ناحیه تحت نفوذ ایجاد می کند. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی است و از روش مطالعات میدانی در قالب مشاهده و... استفاده شده است. چنین نتیجه گیری می شود که بسیاری از روستاهای مسیر که در بن بست قرار داشتند و تنها از طریق راه های محلی به سایر روستاها، دهستان ها، بخش ها و شهرها منتهی می شدند، پس از احداث آزادراه و سیر تکاملی آن، به شریان اصلی وصل شده و این جریان ضمن این که خود تحولات چشمگیری را در نواحی تحت نفوذ به همراه دارد، کمترین آسیب زیست محیطی را نیز درپی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Tehran-North highway on the development of rural settlements

نویسنده [English]

  • Nasrollah Fallahtabar
Associate Professor of Rural Geography, Islamic Azad University, Ray, Iran.
چکیده [English]

Sustainable development includes various components: economic, social, touristic, physical and environmental. One of the important pillars in this regard is the physical and functional changes of land and the creation of transportation platforms and its impact on rural settlements. Therefore, many parts of our country have undergone economic, social and environmental changes due to such changes. The purpose of this research is to investigate the impact of creating Tehran-North Freeway on the development of villages and settlements along the route and to determine and provide appropriate solutions in the fields of: environmental, population, animal ecology, social structure, industry, services, pastures and forests, land science, agriculture, lands, animal husbandry, tourism, economic structure, traffic and transportation and management, using AHP method. In the research hypothesis, it is proposed that the freeway has positive effects on the rural settlements along the route and also creates environmental effects and changes for the affected area. The current research method is descriptive, analytical and with practical purpose, and the method of field studies in the form of observation and... has been used. It is concluded that many of the villages on the route, which were in a dead end and only led to other villages, villages, districts and cities through local roads, after the construction of the freeway and its evolution, to the main artery. It is connected and this flow, while bringing significant changes in the affected areas, will also cause minimal environmental damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The role of Tehran
  • North highway on the development of rural settlements