ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی، مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

راهبرد رشد هوشمند از دیدگاه های اخیر برنامه ریزی شهری در راستای توسعه پایدارشهری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که پایایی ابزار تحقیق برپایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمده است. نمونه آماری 321 نفر از شهروندان منطقه یک شیراز بوده و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور، تعیین وضعیت شاخص های رشد هوشمند در منطقه یک شیراز، از مدل تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان داد که بین معیارهای رشد هوشمند، در محدوده مورد مطالعه، با sig 000/0 رابطه معناداری وجود داشته، در واقع بین شاخصها همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین در معیار فشردگی چهار عامل «تراکم خالص مسکونی» با بار عاملی0/760، «نرخ دسترسی حمل ونقل عمومی یا پیاده به محل کار» با بار عاملی 0/820و «استفاده از حمل و نقل عمومی یا پیاده برای دسترسی به مرکز شهر» با بار عاملی 0/790 به عنوان مهمترین عامل ها شناسایی شدند. در معیار دسترسی عامل های «نرخ آپارتمان نشینی» با بار عاملی0/821، «سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی» با بار عاملی 0/570 «نرخ استفاده از حمل و نقل عمومی یا پیاده برای دسترسی به مرکز شهر» با بار عاملی 0/539 به عنوان مهمترین عامل ها شناسایی و در نهایت در معیار اختلاط کاربری عامل های «درصد خانوار در واحد مسکونی»، «نرخ دسترسی پیاده یا عمومی به امکانات تفریحی» و «سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی» به ترتیب به عنوان مهمترین عامل ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of smart urban growth indicators using the factor analysis model, a case study: District 1 of Shiraz city

نویسندگان [English]

  • M. Rahimi 1
  • S. Ghiasi 2
  • S. Amirian 3
1 Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Smart growth strategy is one of the recent perspectives of urban planning in line with sustainable urban development. The current research was done with a descriptive-analytical method using a questionnaire, and the reliability of the research tool was obtained based on Cronbach's alpha coefficient of 0.82. The statistical sample was 321 citizens of Shiraz region and the data obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS software. In order to determine the status of smart growth indicators in one region of Shiraz, the factor analysis model has been used. The results of Bartlett's sphericity test showed that there was a significant relationship between the intelligent growth criteria in the studied area with sig 0.000, in fact there is a significant correlation between the indicators. Also, in the measure of compactness of four factors "net residential density" with a factor load of 0.760, "access rate of public transportation or walking to the workplace" with a factor load of 0.820 and "use of public transportation or walking to access the city center" They were identified as the most important factors with a factor load of 0.790. In the criterion of accessibility, the factors of "apartment living rate" with a factor load of 0.821, "ease of access to public transportation" with a factor load of 0.570, "the rate of using public transportation or walking to access the city center" with The factor load of 0.539 was identified as the most important factors and finally, in the criterion of user mix, the factors "percentage of households in a residential unit", "walking or public access rate to recreational facilities" and "ease of access to public transportation" respectively were identified as the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart growth
  • sustainable development
  • compact city
  • factor analysis
  • Shiraz city