بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلات شهر اهواز، مطالعه موردی: محلات کیانپارس و لشکرآباد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل و بازوهای اجرایی در هر کشوری نقش به سزایی در توسعه پایدار هر منطقه ای دارد. بنابراین پرداختن به جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی اهمیت زیادی در مطالعات توسعه شهری پیدا کرده است. سرمایه اجتماعی همان شیوه تعامل مردم با یکدیگر، نحوه و میزان مشارکت آنها در امور مدنی و باورها و ارزش های مشترک آنها می باشد که می تواند در کاهش زمان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزایی داشته باشد؛ از این رو، مفهوم سرمایه اجتماعی (در کنار سرمایه طبیعی؛ اقتصادی و انسانی) مطرح شده که شامل نهادها، روابط؛ نگرش ها و ارزش هایی است که تعامل مردم را هدایت می کند. این تعاملات انسانی در مناطقی که اختلاف نژادی و عقیدتی وجود دارد با چالش هایی روبرو خواهد بود که شهر اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار دو محله کیانپارس و لشکرآباد پرداخته است. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی و به روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقدار پیرسون در این رابطه 0.891 و جهت رابطه نیز مثبت است؛ همچنین میزان Sig رابطه 0.00 است که کوچک تر از 0.1 است؛ بنابراین رابطه این دو متغیر از نظر آماری با سطح اطمینان 99% معنادار است.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social capital and sustainable development of Ahvaz city neighborhoods, case study: Kianpars and Lashkarabad neighborhoods

نویسندگان [English]

  • B. Mohammadi
  • A. Rajabi
  • N. Eghbali
Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As one of the most important factors and executive arms in any country, social capital plays a significant role in the sustainable development of any region. Therefore, dealing with different aspects of social capital has become very important in urban development studies. Social capital is the way people interact with each other, the manner and extent of their participation in civil affairs and their shared beliefs and values, which can have a significant impact on reducing time and economic and social costs; Therefore, the concept of social capital (besides natural, economic and human capital) has been proposed, which includes institutions, relationships; It is the attitudes and values ​​that guide people's interaction. These human interactions in areas where there are racial and ideological differences will face challenges, and the city of Ahvaz is no exception. Therefore, in this study, the relationship between social capital and sustainable development of the two neighborhoods of Kianpars and Lashkarabad has been investigated. The current research is a descriptive-analytical and correlational case study and a questionnaire was used. The results of this study show that the Pearson value in this relationship is 0.891 and the direction of the relationship is also positive; Also, the Sig value of the relationship is 0.00, which is smaller than 0.1; Therefore, the relationship between these two variables is statistically significant with a confidence level of 99%.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Sustainable Development
  • Kianpars
  • Lashkarabad
  • Ahvaz