راهبرد صیانت و توسعه پایدار حریم تهران با تاکید بر ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی آن

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

حریم تهران عرصه استقرار حدود 23 شهر، 237 روستای دارای سکنه و صدها کانون فعالیتی می باشد که در مجموع حدود 2 میلیون نفر انسان را دربرمی گیرد که به موازات تبعیت از شرایط ملی، همچنان مسیر خود را در جذب مهاجران، رشد جمعیت و تداوم گسترش فضایی سکونت های رسمی و غیررسمی طی می نماید (اگر حریم مورد تعرض قرارگرفته در شمال تهران را نادیده بگیریم، پهنه جنوبی آن کانون زندگی فقرا و اقشاری است که به نظر می رسد سازوکار شهروندزدایی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای، آنها را به پذیرش این تیپ از سکونت وادار کرده است).در این مقاله، با مراجعه به مطالعات انجام شده و داده های ثانویه گردآوری شده در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی حریم کلانشهر تهران (به خصوص طرح ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی طرح جامع حریم- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران) و تحلیل SWOT از حدود 30 نفر از خبرگان این حوزه، ضمن جمع بندی چالش ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی حریم کلانشهر تهران، راهبردهای حفظ و صیانت و توسعه پایدار بر مبنای ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی حریم تهران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tehran Privacy Protection and Development Strategy with emphasizing its social and cultural impact assessment

نویسندگان [English]

  • M. Amini
  • Y. Ziari
  • A. Faraji rad
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tehran's privacy is the area of ​​about 23 cities, 237 villages and hundreds of activity centers that cover a total of about 2 million people, which, in parallel with national conditions, continue to be in attracting immigrants, population growth and continuing expansion. The space goes through formal and informal settlements (if we ignore the assault in the north of Tehran, the southern area is the center of the poor and the poor, which appears to be the citizenship mechanism of urban and regional development programs, to accept them. This type has forced home). In this article, by referring to studies and secondary data collected in the field of social and cultural issues of Tehran metropolitan privacy (especially the Social and Cultural Impact Evaluation Plan of the Master of Privacy- Deputy of Social and Cultural Affairs of Tehran Municipality) and SWOT analysis of About 30 experts in this field, while summarizing the social and cultural challenges and issues of Tehran's metropolitan area, have been presented by the strategies of preserving and sustainable development based on the assessment of the social and cultural impact of Tehran's privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Sustainable Development Strategies
  • Metropolitan
  • Tehran