تحلیلی بر شاخص های شهر سالم، مطالعه موردی: شهر بندر امام خمینی (ره)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران.

چکیده

رشد شتابان شهرنشینی طی چند دهه اخیر، مشکلات فراوانی را برای شهر و شهروندان ایجاد نموده است که در پی آن سلامت شهرها را به خطر انداخته است. هدف این پژوهش، برنامه ریزی شهری جهت ایجاد شهر سالم در شهر بندر امام خمینی(ره) است.
این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. برای شاخص سازی و انجام محاسبات از نرم افزار Excel وSPSS و برای ترسیم نقشه از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. در پایان با به کارگیری الگوی تحلیل SWOT برای منطقه موردمطالعه با بهره گیری از یافته های میدانی و نظر کارشناسان به ارائه راهبردهایی برای دستیابی به شهر سالم در این شهر پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وضعیت موجود شاخص های پنج گانه سلامت (اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی) شهر بندر امام خمینی(ره) با وضعیت مطلوب و استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. نتایج مدل SWOT نشان داد که در وزن دهی نقاط، فرصت ها در برنامه ریزی شهر سالم در بندر امام خمینی (ره) بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داد و این بدین معناست که در محدوده موردمطالعه با این که استانداردهای شهر سالم با وضع موجود فاصله دارد، اما بندر امام خمینی (ره) با کمک راهبردهای برنامه ریزی شده قابلیت رسیدن به استانداردهای شهر سالم را دارد. در پایان راهبردها براساس ماتریس QSPM اولویت بندی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Healthy City Indicators, Case Study: Imam Khomeini Port City

نویسندگان [English]

  • A. Mokhtari
  • M. Elanloo
Islamic Azad University, Mahshahr, Iran.
چکیده [English]

The accelerated growth of urbanization over the past few decades has created many problems for the city and citizens, which has endangered the health of cities. The purpose of this study is to plan urban planning to create a healthy city in the port city of Imam Khomeini.
This research is descriptive-analytical and has been collected in both documentary and survey. Excel and SPSS software is used for indexing and calculations, and the GIS geographic information system is used to draw the map. Finally, by applying the SWOT analysis pattern for the study area, using field findings and expert opinion, strategies are provided to achieve a healthy city in the city. The results of this study show that the status quo of the five health indicators (social, economic, environmental, health and cultural) of Imam Khomeini Port (RAH) is far from favorable and healthy city standards and is not favorable. The results of the SWOT model showed that in weight gaining, opportunities in the planning of a healthy city in Imam Khomeini Port had the highest score, which means that in the area of ​​study, although the standards of the healthy city with the current situation But the port of Imam Khomeini (RAH) is capable of achieving healthy city standards with the help of planned strategies. At the end of the strategies, based on the QSPM matrix, prioritized and suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning
  • Healthy City Indicators
  • SOWT
  • QSPM
  • Imam Khomeini Port