مخاطرات ناشی از عدم تناسب ساختمان های عمومی شهرها با نیاز جانبازان مطالعه موردی: شهر زاهدان

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

اصولا در اغلب کشورها، معلولین و جانبازان از حقوق شهروندی خود به منظور بهره برداری از اغلب امکانات شهری تا حدود زیادی در مضیقه بوده و به دلیل نامناسب بودن ساختار کالبد و مدیریت شهر برای این کاربران، آنها از امکان مشارکت در بسیاری از فعالیت های اجتماعی نیز محروم هستند. در حالی که دسترسی معلولین به بناها، تجهیزات شهری، شبکه حمل و نقل، مراکز تفریحی، گردشگری و سایر ساختارهای فیزیکی متنوع شهری نه تنها موجب می شود تا از استعدادها و نیروهای آنان استفاده مفید به عمل آید، بلکه، نوعی پیشگیری از وقوع معلولیت های جدید نیز به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، سنجش چگونگی تناسب کالبد شهر زاهدان برای استفاده جانبازان و معلولین و احیانا مخاطرات و نارسایی های ناشی از آن می باشد. بنابه فرضیه تحقیق ساختمان های-عمومی شهرهای ایران متناسب زندگی، کار و آمد و شد معلولان و جانبازان نیستند. به منظور آزمون این فرضیه ضمن بررسی سابقه تلاش برای متناسب سازی شهرها برای نیازهای جانبازان و معلولین در جهان و ایران، قواعد و استانداردهای شهری متناسب با معلولین و جانبازان کندوکاو و چارچوب تئوریک به عنوان ابزاری برای سنجش و مقایسه فراهم شد. درگام بعدی وضعیت ساختمان-های شهر زاهدان مورد بررسی میدانی قرارگرفت و با شاخص های علمی مقایسه و تحلیل گردید. درعین حال جهت تحلیل داده ها از تکنیک مجموع های وزنی برای ساختمان ها بهره گرفته شد. نتایج تحلیلی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهرزاهدان از حیث فیزیکی و مدیریتی متناسب با نیازهای معلولین نبوده و مخاطراتی را برای آنان درپی دارد. در عین حال این پژوهش حاوی رهنمود هائی برای برنامه ریزان و توسعه دهندگان شهر بوده که عملا دربرگیرنده راهبردهای بهبود معیارها و شاخص های فیزیکی، تدقیق قوانین ومقررات و تدابیر مدیریتی جهت متناسب سازی فضاها برای جانبازان و معلولین می باشد. گرچه این تحقیق بر روی شهر زاهدان تمرکز نموده، اما مدل و روند سنجش و مقایسه آن به عنوان ابزاری نسبتا کارآمد برای متناسب سازی ساختمان ها در هر شهر دیگر ایران یا کشورهای مشابه قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranges caused by the inadequacy of public buildings with the need of veterans Case Study: Zahedan City

نویسندگان [English]

  • H. Moolashahi
  • E. Ebrahimzade
  • A. Shahraki
University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Basically, in most countries, disabled and veterans of their citizenship rights to exploit most of the urban facilities are largely in trouble, and because of the inadequate body structure and city management for these users, they are able to participate in many social activities. They are also deprived. While disabled access to buildings, urban equipment, transportation networks, recreation centers, tourism and other diverse physical structures of urbanism not only make use of their talents and forces, but also a kind of preventing disability. There are also new ones. The purpose of the present study is to measure how Zahedan's body is proportioned to the use of veterans and the disabled, and the hazards and failures of it. According to the research hypothesis of the public building-cities of Iranian cities, they are not proportionate to the lives of the disabled and the veterans. In order to test this hypothesis, while examining the history of trying to tailor cities to the needs of veterans and disabled in the world and Iran, urban rules and standards were provided to the disabled and veterans and the theoretical framework as a tool for measuring and comparison. In the next case, the status of the buildings of Zahedan was studied and compared and analyzed with scientific indicators. At the same time, the weighted set techniques were used for data analysis. The analytical results of this study show that Shahrzadan is not physically and managerially appropriate to the needs of the disabled and has risks to them. At the same time, the study contains guidelines for city planners and developers that actually include strategies for improving criteria and physical indicators, regulating laws and regulations, and managerial measures to tailor spaces for veterans and disabled. Although this research focuses on the city of Zahedan, the model and process of measuring and comparing it will be used as a relatively efficient tool to fit buildings in any other city of Iran or similar countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tailor of public buildings
  • weighing
  • disabled and veteran
  • Shahrzadan