عوامل موثر بر مکان گزینی خدمات ایمنی در بافت روستایی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

از میان کاربری ها و خدمات موجود در روستا، توزیع و مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی و ارائه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به مقرون به صرفه نبودن استقرار مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی در تمامی روستاها، احداث و مکانیابی صحیح این پایگاه ها می تواند باعث افزایش کارایی و ضریب ایمنی روستاها شود. در این پژوهش، روستاهای داشبند، ناچیت و رحیم خان به عنوان روستاهای منتخب از میان روستاهای شهرستان بوکان، باهدف تعیین مکان مناسب برای پایگاه آتش نشانی در بافت روستا مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تلفیقی AHP-Fuzzyبا تکیه بر معیارهای همچون نوع کاربری، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از ساختمان دهیاری، فاصله از معابر اصلی، فاصله از منبع آب روستا و فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی برای مکانیابی پایگاه آتش نشانی در بافت روستا انتخاب گردید نتایج نشان می دهدکه با توجه به فاکتورهای در نظر گرفته شده و بهره گیری از مدل تلفیقی در انتخاب مکان مناسب به منظور احداث پایگاه آتش نشانی در بافت روستای داشبند کاملا منطقی بوده است.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Safety Safety Placement in Rural Tissue

نویسندگان [English]

  • V. Riahi
  • A. Azizdoost
Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the uses and services available in the village, the optimal distribution and location of fire stations is of great importance due to the increasing importance and attention to safety and providing measures in the field of fire prevention and accident. Due to the lack of cost -effectiveness of the establishment of fire centers and safety services in all villages, the proper construction and location of these bases can increase the efficiency and safety of the villages. In this study, the villages of Dashband, Khayyat and Rahim Khan as selected villages from the villages of Bukan city were aimed at determining the appropriate location for the firefighting base in the village and using AHP-Fuzzy integrated method by relying on criteria such as type Use, distance from training centers, distance from the building building, distance from the main passages, distance from the village water source and distance from health centers to location of the fire base in the village tissue were selected. The use of a combined model in choosing the right place to build a firefighting base in the context of the village of Dashband was perfectly reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • location
  • safety services
  • Bukan city