میزان گرایش شهروندان شهر نی ریز به مدیریت مشارکتی محلات با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

امروزه در مدیریت امور شهری، مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده اهمیت به سزایی دارد، زیرا دخالت دادن مردم می تواند در ایجاد تعادل شهری، نقش ارزنده ایفا نماید. در این راستا، هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان گرایش شهروندان شهر نی ریز به مدیریت مشارکتی و تبیین همبستگی بین میزان برخورداری شهروندان از مولفه های سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت آن ها در مدیریت شهری است. نوع پژوهش کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی می باشد و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری 50291 نفر جمعیت ساکن در شهر نی ریز است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل 382 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و نهایتا پس از گردآوری داده ها، با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس، توکی، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش و حاصل از آزمون تی تک نمونه ای (92/23 = )، بیانگر متوسط بودن میانگین مشارکت شهروندان است که این میزان مشارکت با متغیرهای وضعیت تاهل، نوع شغل با سطح معناداری 031/0 و 000/0 دارای همبستگی معنادار است اما با دو متغیر جنسیت و میزان سواد دارای همبستگی نیست. از سویی بین برخورداری شهروندان از سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت آن ها با سطح معناداری 000/0 و مقدار ضریب پیرسون 446/0، همبستگی معناداری وجود دارد یعنی هر چه سرمایه اجتماعی بین افراد بیشتر باشد به همان نسبت میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نیز افزایش می یابد، که در همین زمینه نتایج رگرسیون چندگانه نشان می-دهد در بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد انسجام اجتماعی با مقدار بتای (292/0B=)، بیش ترین تاثیر را بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری داشته است به گونه ای که واریانس ترکیبی خطی ابعاد سرمایه اجتماعی می تواند 21 درصد از واریانس میزان مشارکت شهروندان را تبیین کند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ney Riz City Citizens' Trends to Participatory Neighborhood Management with Emphasis on Social Capital Components

نویسندگان [English]

  • M. Saraie
  • M. Noori
Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Today, in the management of urban affairs, citizens' participation as a key element in achieving anticipated goals is of great importance, as interfering with people can play a valuable role in building urban balance. In this regard, the purpose of this study is to evaluate the tendency of citizens of Ney Riz to participate management and explain the solidarity between citizens' benefits from social capital components and their participation in urban management. The type of applied research is a descriptive analytical method and has been used to collect data from a field and field (questionnaire) method. The statistical population is 50291 people in the city of Ney Riz, which is estimated at 382 according to Cochran formula. The random sampling method is simple and finally, after data collection, using single sample, independent T, variance analysis, Toky, Pearson correlation coefficient, spiraman and multiple regression have been analyzed by data analysis. . The results of a single sample t -test (= 23.92) indicate the average citizen's average participation, which has a significant correlation with the variables of marital status, the type of job with a significant level of 0.031 and 0.000. There is no correlation with the two variables of gender and literacy. On the other hand, there is a significant correlation between citizens with their participation with a significant level of 0.000 and the Pearson coefficient of 0.446, meaning that the greater the social capital among individuals, the more citizen participation in urban management is. In this context, the results of multiple regression shows that among the dimensions of social capital, the social cohesion dimension with the beta value (0.292) has had the greatest impact on citizens' participation in urban management. A linear combination variance of social capital dimensions can explain 21 % of the variance of citizen participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory management
  • social capital
  • Ney Riz