ارزیابی و سنجش وضعیت افتراق و ناهمگونی فضایی موجود در سطح منطقه شهری تهران با استفاده از مدل TOPSIS

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

برابر آمار طی چهار دهه اخیر، جمعیت شهر تهران تقریبا دو برابر، اما جمعیت منطقه شهری تهران بیش از نه برابر شده است، روند سریع گسترش منطقه بدون داشتن الگو و برنامه ای خاص، موجب تشدید عوارض نامطلوبی منجمله افزایش افتراق و ناهمگونی فضایی درون منطقه ای شده است. هدف از این تحقیق تلاش در جهت گسترش عدالت فضایی در سطح منطقه شهری تهران با کاهش افتراق و ناهمگونی های فضایی درون منطقه ای می باشد. پژوهش حاضر با بررسی 7 معیار اصلی مشتمل بر31 شاخص به ارزیابی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های منطقه پرداخته است، در تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آماری و مدلTOPSIS از روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به شاخص ها و از نرم افزار Arc.GIS جهت تهیه نقشه ها استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شهر تهران به تنهایی در خوشه اول قرار داشته و با امتیاز 0.782 در معیار تلفیقی، از درجه توسعه یافتگی در حدود سه برابر سکونتگاه های خوشه دوم یعنی اسلامشهر، شهرقدس و کرج و 15 برابر سکونتگاه های خوشه چهارم و آخر منطقه یعنی پیشوا، فیروزکوه و بهارستان برخورداربوده است. این موضوع حاکی از تمرکز بسیار شدید معیارهای توسعه یافتگی در شهر تهران و موید وجود نابرابری و ناهمگونی فضایی بسیار شدید بین شهر تهران و سایر سکونتگاه های واقع در منطقه شهری تهران است. بنظر می رسد اتخاذ سیاست های برگرفته از الگوی توسعه چند مرکزی و تلاش جهت ارتقاء شاخص های درجه توسعه یافتگی در سطح سکونتگاه های پیرامونی شهر تهران می تواند منجر به کاهش افتراق و ناهمگونی فضایی و گسترش عدالت فضایی در منطقه گردد .

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and measurement of space differentiation and spatial heterogeneity in Tehran urban area using TopSis model

نویسندگان [English]

  • A. Bayat
  • Z. Karkeabadi
  • S. Kamyabi
دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
چکیده [English]

According to the statistics over the past four decades, the population of Tehran has almost doubled, but the population of Tehran's urban area has increased more than nine, the rapid trend of expanding the region without a specific model and program exacerbates adverse effects, including increased space distinction and spatial heterogeneity within the region. It's been. The purpose of this study was to strive to spread spatial justice at the Tehran urban area by reducing the distinction and inter -regional spatial heterogeneity. The present study examines the degree of development of regional settlements by examining 7 main criteria, including the Development Development of the Region's Sentences. Arc.gis has been used for maps. The results show that the city of Tehran is in the first cluster alone and with a score of 0.782 in the consolidated criterion, about three times the degree of development of the second cluster, Islamshahr, Quds and Karaj, and 15 times the fourth and last cluster settlements. The area, Pishwa, Firouzkooh and Baharestan. This indicates a strong focus on development criteria in Tehran and confirm the existence of inequality and extreme spatial heterogeneity between Tehran and other settlements in the Tehran urban area. It seems that the adoption of policies derived from the multi -central development pattern and the effort to promote the degree of development at the level of surrounding settlements in Tehran can lead to a decrease in spatial distinction and spatial justice in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development degree
  • Spatial Diagnosis
  • Multi -Central Development
  • Space Justice
  • Tehran Urban Region