آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران

نویسندگان

1 مرکز تحقیق و توسعه سازمان سمت.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حضور عابران در معابر اثر زندگی بخشی بر کالبد شهر دارد، به طوری که پیاده راه ها به عنوان یکی از راه های تجدید حیات مدنی مراکز شهری مطرحند. از این رو، پیاده راه سازی یکی از سیاست های محدودیت ترافیک و برای بهبود محیط شهری به عنوان مکانی برای زندگی انجام می شود. هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی احداث پیاده ر اه های میدان 15 خرداد و میدان امام حسین از نظر مولفه های کالبدی، اقتصادی (فعالیت) است و از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری دو نوع است. یکی تمام کاربری های واقع در بدنه میدان 15 خرداد و بدنه میدان امام حسین، دیگری کسبه دو محدوده مورد بررسی که حجم آن براساس فرمول کوکران به ترتیب 82 نفر و 140نفر تعیین شده است. داده ها در دو کروکی و براساس شاخص های توصیفی با استفاده از نرم-افزار Exel تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمی توان در هر خیابانی برای تعاملات بهتر شهروندان اقدام به احداث پیاده راه کرد و باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Roads in Tehran

نویسندگان [English]

  • P. Shahhoseini 1
  • M. Smaielian 2
1 Samt Organization Research and Development Center.
2 Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The presence of pedestrians in the passages has a partial impact on the body of the city, so that the pedestrians are one of the civic renewal ways of urban centers. Therefore, walking is one of the traffic restriction policies and to improve the urban environment as a place for life. The purpose of this study is to build the pathology of infantry on June 15th and Imam Hussein Square in terms of physical, economic (activity) components and use library and survey method. The statistical population is of two types. One is all uses in the body of Khordad 15 and the body of Imam Hussein Square, the other is the two areas studied, the volume of which is based on Cochran formula 82 and 140, respectively. Data are analyzed in two crocodiles based on descriptive indicators using EXEL software. The results show that there is no pedestrian in any street for better citizens' interactions and more attention should be paid to environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Ways
  • June 15th Square
  • Imam Hussein Square