قابلیت اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای فعالیت های گردشگری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران ایران.

2 دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

شهر فرودگاهی مکانی است که با هدف تبدیل شدن به یک قطب ترابری و کانون کسب و کار طراحی می شود و هر دو وجه جابه جایی مسافر و حمل بار را همراه با ویژگی های شهری دربرگرفته و با برخورداری از انواع کاربری های تولیدی و خدماتی، تعامل و مشارکت سازنده ای را با مادرشهر خود برقرار می سازد. شهرهای فرودگاهی به عنوان یک پدیده نوین بسته به مقیاس و مکان قرارگیری می توانند در برگیرنده منفرد یا توامان الگوهای فضایی گردشگری شهری، گردشگری روستایی، گردشگری عشایری و طبیعت گردی باشند.
شهر فرودگاهی امام خمینی که با وسعت قابل ملاحظه ای در جنوب مادرشهر تهران قرار گرفته، از منابع و جاذبه های گردشگری فراوان و متنوعی برخوردار است؛ با توجه به توان بالقوه این محدوده برای تکوین یک مقصد گردشگری جدید و همچنین ضرورت استقرار کاربری ها و فعالیت ها با مقصود بیشینه بازدهی و بهره گیری از مزایا و توان های محیطی، مطلوب است قابلیت اراضی شهر فرودگاهی جهت استقرار عملکردهای مرسوم در شهرهای فرودگاهی و متعاقب آن تکوین فعالیت-های گردشگری مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور 19 معیار که در 5 رده اصلی قابل طبقه بندی می-باشد، مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) استفاده شده و نتایج مربوط به هر عملکرد جهت مکانی نمودن در محیط نرم افزار ARC GIS وارد گردید. با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد در بخش مرکزی شهر فرودگاهی، با توجه به قابلیت اراضی جهت عملکردهای تجاری و خدمات عمومی، تکوین گردشگری تجاری و خرید میسر خواهد بود؛ این در حالی است که در راستای میانی محدوده انتظار بر این است علاوه بر گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی نیز شکل بگیرد. همچنین در اراضی جنوبی شهر فرودگاهی که دارای قابلیت عملکرد تفریحی ورزشی هستند، رواج طبیعت گردی و اکوتوریسم دور از ذهن نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ability of Imam Khomeini (RA) airport city lands in line with tourism activities

نویسندگان [English]

  • K. Ziari 1
  • A. Poorahmad 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • M. Abdoli 2
1 University of Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

An airport city is a place that is designed with the aim of becoming a transportation hub and a business center, and includes both passenger and cargo transportation, along with urban features, and with a variety of production and service uses, interaction and establishes a constructive partnership with his mother city. Airport cities as a new phenomenon depending on the scale and location can include single or combined spatial patterns of urban tourism, rural tourism, nomadic tourism and nature tourism. The city of Imam Khomeini Airport, which is located in the south of the mother city of Tehran, has many and varied tourism resources and attractions;Considering the potential of this area for the development of a new tourist destination, as well as the necessity of establishing uses and activities with the aim of maximum efficiency and taking advantage of environmental benefits and capabilities, it is desirable to have the capability of airport city lands to establish conventional functions in airport cities and Subsequently, the development of tourism activities should be studied. For this purpose, 19 criteria that can be classified into 5 main categories have been evaluated. Analytical Hierarchy Process (A.H.P) was used to analyze the findings and the results related to each function were entered in the ARC GIS software environment for localization. According to the investigated components and the nature of the subject, the governing approach of this research is descriptive and analytical.The findings show that the development of commercial tourism and shopping will be possible in the central part of the airport city, due to the ability of the land for commercial functions and public services; Meanwhile, in the middle of the range, it is expected that in addition to cultural tourism, rural tourism will also be formed. Also, in the southern lands of the airport city, which have the ability to perform sports and recreation, the spread of nature tourism and ecotourism will not be out of mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airport city
  • land capability
  • hierarchical analysis process
  • tourism activities