بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی مطالعه موردی: شهر ورامین

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی که حاصل شکلگیری و استقرار ارزشها، هنجارها، سنتها و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است، زمینه ساز همکاری، اعتماد و مشارکت فعال و مثبت در زندگی اجتماعی از جانب افراد است. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی با سازوکارهای اجتماعی میزان احساس امنیت را در اذهان عموم تقویت کرده و جامعه را به سوی رشد و تعالی سوق میدهد. به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی در میزان سرمایه اجتماعی، پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان مولفه های سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در شهر ورامین انجام شده است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط نرم افزار SPSS و GIS مورد تحلیل و تصویر درآمده است. داده های تحقیق از 415 نفر افراد 18 ساله و بالاتر که در زمان انجام پژوهش در محلات 35 گانه شهر ورامین بودند جمع آوری شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در جامعه رابطه معناداری وجود دارد بدین صورت که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی در اکثر محلات شهری احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش یافته و ضریب همبستگی یافته ها نیز رابطه مسقیم و معناداری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between social capital and feeling of social security

نویسندگان [English]

  • A. Rajaei 1
  • A. Poorahmad 2
  • V. Abbasi FAlah 3
1 Tehran University, Iran.
2 Professor at Tehran University, Iran.
3 University of Tehran, Iran.,
چکیده [English]

Social capital, which is the result of the formation and establishment of values, norms, traditions and in a context of mutual social relations, is the basis for cooperation, trust and active and positive participation in social life by individuals. In this way, social capital with social mechanisms strengthens the sense of security in the minds of the public and leads the society towards growth and excellence. Due to the importance of social capital in the amount of social capital, the present research was conducted with the aim of determining the relationship between the components of social capital and the feeling of social security in Varamin city. The method of carrying out this descriptive-analytical research is a survey type and the data collection tool is a questionnaire, which has been analyzed and visualized by SPSS and GIS software. Research data were collected from 415 people aged 18 and older who were in 35 neighborhoods of Varamin at the time of the research. The findings of the research indicate that there is a significant relationship between social capital and the feeling of security in the society, so that with the increase in the amount of social capital in most urban areas, the feeling of social security also increases, and the correlation coefficient of the findings also shows a direct and significant relationship. Gives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • sense of social security
  • prevention
  • Varamin city