نقش ضخامت لایه پایین ورد سپهر بر بارش غرب میانی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 پژوهشگاه هواشناسی

3 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران.

چکیده

در این مقاله رابطه بارش با ضخامت لایه پایین وردسپهر بررسی شده است. منطقه مورد مطالعه بین عرضهای جغرافیایی(5/32 تا 37) درجه شمالی در رشته کوه های زاگرس در غرب میانی ایران قرار دارد. مطالعه در طول دوره آماری (2010-1991)، انجام و دو سال پر بارش و دو سال کم بارش انتخاب و در آن سالها برای ماه های فوق روزهای بارشی فراگیر درمنطقه از نوع کم تا 5 میلیمتر، متوسط 5 تا 10 میلیمتر و زیاد بیشتر از 10 میلیمتر انتخاب گردید. با بررسی آنومالی ضخامت متوسط جو بر روی ایران طی دوره آماری (2010-1991)، نسبت به بلند مدت 66 ساله نتیجه گرفته شد که در منطقه غرب میانی ایران به طور میانگین ضخامت متوسط سالیانه جو حدود 5/1 ژئوپتانسیل متر افزایش داشته است. سپس ضخامت لایه (850-1000)، دما و نم ویژه سطح 700 هکتوپاسکال در روز بارش و دو روز قبل از آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمد حاکی از عدم وجود رابطه یکسان بارش با ضخامت لایه پایین وردسپهر در ماه های مختلف سال بوده است. از 20 مورد بررسی ضخامت لایه پایین وردسپهر در روزهای منتخب بارش در منطقه غرب میانی ایران طی دوره آماری (2010-1991)، مشخص شد که در 11 مورد آن ضخامت (850-1000)، در روز بارش کاهش داشته است و در 7 مورد افزایش ضخامت صورت گرفته است. در2 مورد نیز تغییری در ضخامت لایه پایین وردسپهر صورت نگرفته و ضخامت در آن لایه ثابت باقیمانده است. میزان تغییرات ضخامت جو در لایه پایین وردسپهر در انواع بارش ها از روند یکسانی تبعیت نکرده و در ماه های مختلف نحوه تغییرات و مقدار آن متغیر بوده است. همچنین رابطه بارش با ضخامت جو در لایه پایین وردسپهر در فصول مختلف سال نیز از روند خاصی تبعیت نکرده است و تابع شرایط پیچیده تری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the thickness of the lower layer of Ward Sepehr on the precipitation in the middle west of Iran

نویسندگان [English]

  • Gh. Azizi 1
  • F. Khoshakhlagh 1
  • M. Moradi 2
  • A. Zandi 3
1 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, the relationship between precipitation and the thickness of the lower layer of the atmosphere is investigated. The studied area is located between latitudes (32.5 to 37) degrees north in the Zagros mountains in the middle west of Iran. The study was carried out during the statistical period (1991-2010), and two years of high rainfall and two years of low rainfall were selected, and in those years, for the above months, there were widespread rainy days in the region, from low to 5 mm, average 5 to 10 mm, and more. It was chosen from 10 mm. By examining the anomaly of the average thickness of the atmosphere over Iran during the statistical period (1991-2010), it was concluded that in the mid-western region of Iran, the average annual thickness of the atmosphere has increased by about 1.5 geopotential meters. Then the thickness of the layer (850-1000), temperature and specific humidity of the surface of 700 hectopascals on the day of rain and two days before it were investigated. The obtained results indicate that there is no same relationship between precipitation and the thickness of the lower layer of Wardspahr in different months of the year. From the 20 cases of investigation of the thickness of the lower layer of Vardspehr on selected rainy days in the mid-western region of Iran during the statistical period (1991-2010), it was found that in 11 cases the thickness (850-1000) decreased on the rainy day and in 7 cases There has been an increase in thickness. In 2 cases, there was no change in the thickness of the lower layer of Vardspahr and the thickness in that layer remained constant. The amount of changes in the thickness of the atmosphere in the lower layer of the Verdspehr does not follow the same trend in all types of precipitation, and the manner of changes and its amount have varied in different months. Also, the relationship between precipitation and the thickness of the atmosphere in the lower layer of the Verdspehr in different seasons of the year does not follow a specific trend and is subject to more complex conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khobar
  • Middle West of Iran
  • lower layer of Wardspehr