امکان سنجی توسعه شهری و احداث شهرهای جدید در استان قزوین

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

با توجه به روند افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی، امکان سنجی توسعه ی شهرهای جدید با توجه به پارامترهای اقلیمی، نقش عمده ای را در برنامه ریزی و مکانیابی ایفا می کند. در پژوهش حاضر اهمیت و وزن پارامترهای اقلیمی با بهره گیری از منطق سلسله مراتبی فازی و داده های حاصل از دو پرسشنامه دلفی و مقایسه ی زوجی، تعیین و در مکانیابی و امکان سنجی توسعه ی شهرهای جدید و بررسی مناطق مستعد از نظر شرایط اقلیمی در مطالعه ی موردی استان قزوین استفاده شد. در نهایت 6/9 درصد مساحت استان در ناحیه بسیار مطلوب، 3/31 درصد در نواحی مطلوب، 7/40 درصد در نواحی حد متوسط، 3/12 درصد در مناطق نامناسب و 1/9 درصد در منطقه بسیار نامناسب از نظر امکان سنجی توسعه ی شهری جدید در استان قزوین قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of urban development and construction of new cities in Qazvin province

نویسندگان [English]

  • F. Shahriyar
  • A. Gandomkar
  • R. Hashempoor
  • M.H. Ramesht
University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Considering the trend of population increase and expansion of urbanization, the feasibility of developing new cities according to climatic parameters plays a major role in planning and location. In the current research, the importance and weight of climatic parameters by using fuzzy hierarchical logic and the data obtained from two Delphi questionnaires and pairwise comparison, determining and determining the location and feasibility of the development of new cities and investigating susceptible areas in terms of climatic conditions in the study The case of Qazvin province was used. Finally, 9.6% of the province's area is in very favorable areas, 31.3% in favorable areas, 40.7% in average areas, 12.3% in unfavorable areas and 9.1% in very unfavorable areas in terms of feasibility. New urban developments are located in Qazvin province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • urban development
  • hierarchical analysis
  • Qazvin province