تحلیل فضایی اجتماعی جرائم مالی در شهر کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

جرم از پدیده های مهمی است که میتواند چهره شهر را مخدوش نموده و به عنوان معضلی اجتماعی نظام مدیریت شهری را به چالش فراخواند. اینگونه رفتارهای انحراف آمیز، گاه از برخی افراد روی میدهد و پیامدهای آن نه صرفا دامن خود آنها و قربانیانشان، بلکه گریبان جامعه را نیز میگیرد و مشکلاتی از جمله احساس ناامنی و کاهش ضریب سلامت و شادابی اجتماعی را برای جامعه ایجاد میکند. هدف این نوشتار آن است که با رویکردی میانرشتهای و با به میان آوردن پای جغرافیا و جامعه شناسی، به بررسی جرائم مالی و به تحلیل فضایی اجتماعی آن در شهر کرمانشاه بپردازد. داده های این تحقیق برگرفته از آمارهای موجود در مرکز تحقیقات ناجا (مرکز سامانه110) و اداره آمار استانداری کرمانشاه است. برای سنجش سطح توسعه-یافتگی و سطح برخورداری محلات، روش تاکسونومی عددی و موریس استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد سطح برخورداری محلات، توزیع یکسانی ندارد و به پنج سطح نابرابر تقسیم بندی میشود. نتیجه آزمون خوشه بندی حاکی از آن است که توزیع جرائم مالی از الگوی متمرکز تبعیت میکند و در شهر، کانون های جرم خیز شکل گرفته است. میزان همبستگی بین نابرابری و جرائم مالی نیز 513/0 بوده و با سطح 95 درصد اطمینان، معنادار است. نتایج نشان می دهد محلات مختلف با سطح برخورداری متفاوت از امکانات، زمینه تبلور نابرابری بین محلات و ساکنان آن را فراهم می کنند و از طرفی شکل گیری جرم چه از حیث نوع آن و چه از نظر نرخ، در فضاهای مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر ماهیت فضا، به جرم شکل میبخشد. از سوی دیگر نابرابری میتواند زمینه لازم را برای وقوع جرم ایجاد نماید، گرچه نوع تاثیر آن در محله های مختلف شکل یکسانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social spatial analysis of financial crimes in Kermanshah city

نویسندگان [English]

  • A. Akbari
  • A. Maleki
  • M. Zahedi
  • Shahbakht Rostami
چکیده [English]

Crime is one of the important phenomena that can distort the face of the city and challenge the urban management system as a social problem. Such deviant behaviors sometimes happen to some people, and its consequences not only affect them and their victims, but also affect the society and create problems such as a sense of insecurity and a decrease in health and social vitality for the society. The purpose of this article is to investigate financial crimes and analyze its social space in the city of Kermanshah with an interdisciplinary approach, combining geography and sociology. The data of this research is taken from the statistics available at Naja Research Center (Samane 110 Center) and Statistics Department of Kermanshah Governorate. Numerical taxonomy and Morris method have been used to measure the level of development and the level of comfort of localities.
The findings show that the level of prosperity of the neighborhoods does not have the same distribution and is divided into five unequal levels. The result of the clustering test indicates that the distribution of financial crimes follows a centralized pattern and crime hot spots have formed in the city. The correlation between inequality and financial crimes is 0.513 and is significant with a 95% confidence level. The results show that different neighborhoods with different levels of facilities provide the basis for the crystallization of inequality between the neighborhoods and their residents, and on the other hand, the formation of crime, both in terms of its type and rate, is different in different spaces. In other words, the nature of space gives shape to mass. On the other hand, inequality can create the necessary conditions for crime to occur, although its impact is not the same in different neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social spatial analysis
  • social inequality
  • financial crimes
  • geographic information system
  • Kermanshah