جغرافیای طبیعی کاربردی، سوانح طبیعی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی، تهران. ایران.

چکیده

کاربرد جغرافیای طبیعی بیتردید برخی از عناصر لازم را برای پاسخگوئی به آثار قابل پیشبینی ناشی از تغییرات اقلیمی و به طورکلی مداخله جامعه در محیط زیست فراهم می نماید. با این حال جغرافیای طبیعی کاربردی را اساسا نبایستی تاحد یک نظم آموزشی با ظرفیت صرفا تکنیکی و مبتنی بر تجربه و یا مدلگرائی تنزل دهیم.
جان تریکار (J.Tricar) که خود از صاحب نظران صاحب سبک در جغرافیای طبیعی و به ویژه ژئومورفولوژی است در اساس با تقسیم علوم به بنیادی و کاربردی موافق نیست. در یک پژوهش روشمند داده های علمی متفاوت به گونه ای با هم درمی آمیزند تا سرانجام به یک رویکرد ترکیبی جدید و عملیاتی دست یابیم. بیتردید کاربرد جهتدار در جغرافیای طبیعی با سمت وسوی اقدام از پژوهش نظری متمایز است، زیرا رویکرد کاربردی روش علمی را بسوی راه حل های ملموس هدایت میکند. این نیز روشن است که جغرافیای نظری از طریق ترکیب داده ها و متدهای چند رشته ای و پردازش اطلاعات به دست آمده کلی است، استغنا می جوید، زیرا در این نوع پژوهش پردازش داده های آماری، مدل ها، (simulatian) به تمیم قواعد کمک مینماید. در عین حال، بایستی اعتبار راه حلهای قابل تصور و وضعیت های پیشنهادی قابل کنترل باشند. در کاربرد همچنین مساله ظریف روابطی که مجری، تصمیم گیرنده و جامعه را پیوند می دهند مطرح می باشد. در این عرصه، مسائلی که غالبا در جریان اقدام و اجرا مطرح می شوند، نقش اقدام کننده و نیز بی طرفی وی را گاه کمرنگ مینماید. در این شرایط مجری باید دارای آنچنان منش تامولجوئی باشد که راه حل های قابل قبول در پیچ وخم توقعات متفاوت در عرصه های تکنیکی، مالی وحتی سیاسی قابل حل و فصل باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applied natural geography, natural disasters

نویسنده [English]

  • H. Sadoogh
Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The use of natural geography undoubtedly provides some necessary elements to respond to the predictable effects of climate change and society's intervention in the environment in general. However, applied natural geography should not be reduced to an educational discipline with a purely technical capacity and based on experience or modeling.
John Tricar (J. Tricar), who is one of the expert experts in natural geography and especially geomorphology, basically does not agree with the division of sciences into basic and applied. In a methodical research, different scientific data are mixed together in order to finally achieve a new and operational combined approach. Undoubtedly, oriented application in natural geography is different from theoretical research because the applied approach directs the scientific method to concrete solutions. It is also clear that theoretical geography is general through the combination of data and multidisciplinary methods and the processing of the obtained information, it is an exception, because in this type of research, the processing of statistical data, models, (simulatian) help to complete the rules. does At the same time, the validity of conceivable solutions and proposed situations should be controllable. In the application, there is also the delicate issue of relationships that connect the executive, the decision maker and the society. In this field, the issues that are often raised in the course of action and implementation sometimes weaken the role of the actor and his neutrality. In this situation, the executive must have such a goal-seeking attitude that acceptable solutions can be resolved in the maze of different expectations in the technical, financial and even political fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazards
  • natural disasters
  • natural geography
  • human disasters
  • crisis management