احساس امنیت بر مبنای شاخص های کالبدی در شهر رشت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 دانشگاه رشت، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

در این پژوهش محله استادسرای شهر رشت از دید شاخص های کالبدی مورد تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری داده های موردنیاز تحقیق، منابع اطلاعات مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. بخش اصلی داده های تحقیق به منظور تحلیل احساس امنیت در محیط کالبدی شهر در چارچوب شاخص های تعریف شده، از طریق مشاهده و برداشت میدانی در محله استادسرا صورت گرفته است. هدف این تحقیق تحلیلی بر سلسله مراتب امنیت بافت قدیمی و جدید محله استاد سرای رشت از دید شاخص های کالبدی است.
روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد.
به منظور تحلیل و بررسی امنیت در شهر رشت از مجموعه شاخص هایی بهره گرفته شده است که به نحوی ویژگی های کالبدی و طراحی محلات را به تصویر می کشد. این شاخص ها شامل: کیفیت معابر، پوشش گیاهی، کیفیت ابنیه، روشنایی، مبلمان شهری، فشردگی بافت و در نهایت، باز یا بسته بودن فضا می شود. به منظور تحلیل و تبیین امنیت در فضای کالبدی از یک مقیاس 0 و1 استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feeling of security based on physical indicators in the city of Rasht

نویسندگان [English]

  • N. Molaie 1
  • N. Azimi 2
  • M. Molaie 3
1 Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Rasht University, Iran.
3 Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

In this research, Ostadsarai neighborhood of Rasht city has been analyzed from the point of view of physical indicators. In order to collect the required data for the research, information sources have been examined and studied. The main part of the research data in order to analyze the feeling of security in the physical environment of the city within the framework of the defined indicators, was done through observation and field observations in the neighborhood of Ostadsara. The purpose of this research is to analyze the security hierarchy of the old and new fabric of Ostad Sarai neighborhood in Rasht from the point of view of physical indicators.
The method of this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and methodology.
In order to analyze and check the security in Rasht city, a set of indicators have been used that somehow depict the physical characteristics and design of the neighborhoods. These indicators include: the quality of roads, vegetation, building quality, lighting, urban furniture, texture compactness and finally, whether the space is open or closed. In order to analyze and explain security in the physical space, a scale of 0 and 1 has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • امنیت
  • شاخص های کالبدی
  • محله
  • رشت
  • استادسرا