توان سنجی نیروگاه های بادی با روش فازی ای. اچ. پی. در منطقه سمنان

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

باد نعمت خدادادی و به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو، برای جایگزین شدن سوخت های فسیلی از جایگاه ویژه ای طی سال های اخیر برای محققان برخوردار بوده است. استان سمنان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود شرایط مناسب را برای انجام پژوهش در این زمینه داراست. هدف از این پژوهش توان سنجی استفاده از باد با رویکرد اقلیمی به منظور راه اندازی نیروگاه های بادی در منطقه سمنان می باشد. روش تحقیق ابتدا. برای فازی سازی معیارها نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه ها (سرعت باد، سرعت باد غالب، فشار، دما، شیب، ارتفاع، مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی...) براساس درجه بندی عضویت آنها در محدوده ی صفر الی یک در نرم افزار ادریسی مشخص گردید. سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم-افزار Expert choice پیاده سازی گردید. سپس از نرم افزار ArcGIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه-ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان سمنان، از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدند. نتایج نشان داد مناطق با درجه عالی جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه شامل محدوده شمال در ایستگاه دامغان با مساحتی بالغ بر 70/343301 هکتار یا 54/3 درصد قرار دارد. علاوه بر این، مناطق با درجه خوب با مساحتی بالغ بر 32/2279250 هکتار یا 43/23 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه، شامل ایستگاه های بیارجمند، جنوب غربی شاهرود (ایستگاه نماینده: شاهرود)، دامغان و شمال گرمسار (ایستگاه نماینده: گرمسار) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Power measurement of wind power plants with fuzzy method. H. P. In Semnan region

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi
  • A.A. Roodbari
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Wind is God's gift and as one of the manifestations of new energies, it has had a special place for researchers in recent years to replace fossil fuels. Considering its topography and relative location, Semnan province has suitable conditions for conducting research in this field. The purpose of this research is to measure the potential of using wind with a climate approach in order to set up wind power plants in Semnan region. Research method first. To fuzzify criteria, control points and the type of fuzzy function for each layer (wind speed, prevailing wind speed, pressure, temperature, slope, height, protected areas, land use...) based on their membership rating in the range of Zero to one was specified in the hydrangea software. Then, according to the importance of information integration, the Analytical Hierarchy Process (AHP) was selected for weighting the layers and implemented with the help of Expert choice software. Then, ArcGIS software was used for spatial analysis and overlapping layers, and after analyzing the information, Semnan province was divided into four levels: excellent, good, medium and poor in terms of the ability to build a wind power plant. The results showed that there are excellent areas for the construction of wind power plants in the region including the northern area of Damghan station with an area of 343301.70 hectares or 3.54%. In addition, good grade areas with an area of 250.2279250 hectares or 23.43% of the area under study, including the stations of Birajmand, southwest of Shahrood (representative station: Shahrood), Damghan and north of Garmsar (representative station: Garmsar).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential measurement
  • wind power plant
  • fuzzy method
  • E
  • H
  • P
  • geographic information system
  • Semnan