ارزیابی شاخص های شهروندی در برنامه ریزی شهری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان شهری، تامین حداکثر رضایتمندی شهروندان است. موضوع رضایتمندی ساکنین یک شهر بعنوان پایه و اساس پیامدهایی چون حس تعلق به مکان، هویت، مشارکت فعال، پیوستگی اجتماعی و... به عنوان هدف بنیادین برنامه ریزی شهری، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل جایگاه شهروندی در الگوهای برنامه ریزی شهری و شاخص های شهروندی در دو بخش حقوق و وظایف می باشد. نوع و روش تحقیق ترکیبی (پیمایشی، همبستگی و اسنادی و...) با بهره گیری از آزمون های آماری از جمله (آزمون T و آزمون فریدمن) بوده و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 100 نفر متخصصان و کارشناسان که به روش نمونه گیری خوشه ایتوام با تصادفی ساده انتخاب شده بود، استفاده گردیده است. در بررسی الگوهای برنامه ریزی شهری، نتایج نشان می دهد که اگر چه هر الگویی بر گروهی و دسته ای از شهروندی تاکید دارند، ولی بستری برای حضور و مشارکت شهروندان به معنای عام را فراهم نمی آورند و مشارکت برای گروه های برگزیده ای از مردم فراهم می شود و بیش از آن که در جهت منافع جمعی باشد در جهت منافع گروهی و طبقاتی عمل می کند. همچنین در بررسی شاخص های شهروندی در بخش حقوق؛ موضوع مشارکت (13/8)، عدالت (45/7)، امنیت (27/7)، دارای بیشترین تاثیر در شاخص های مورد بررسی می باشد، و نیز در بخش تعهدات و وظایف؛ شاخص های قانون مداری و پذیرش منافع عمومی با ضریب (3.27) از جایگاه و اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of citizenship indicators in urban planning

نویسندگان [English]

  • H.R. Varesi
  • M. Mahmoodzade
University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important concerns of urban planners is to ensure the maximum satisfaction of citizens. The issue of the satisfaction of the residents of a city as the basis of consequences such as a sense of belonging to a place, identity, active participation, social cohesion, etc., as the fundamental goal of urban planning, has a special importance and position. The main purpose of the current research is to investigate and analyze the place of citizenship in urban planning patterns and citizenship indicators in the two parts of rights and duties. The type and method of research is combined (survey, correlational and documental, etc.) using statistical tests such as (T-test and Friedman's test) and a measuring instrument is a questionnaire to collect information from among 100 specialists and experts who Itavam cluster was selected by simple random sampling method and used. In the study of urban planning models, the results show that although each model emphasizes a group and category of citizens, they do not provide a platform for the presence and participation of citizens in the general sense, and participation is provided for selected groups of people. and it acts in the direction of group and class interests more than it is in the direction of collective interests. Also, in the examination of citizenship indicators in the law sector; The topic of participation (8/13), justice (7/45), security (7/27) has the greatest impact on the investigated indicators, as well as in the obligations and duties section; The indicators of rule of law and acceptance of public interests have a higher position and importance with a coefficient of (3.27).

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • citizenship
  • urban planning
  • rights and duties
  • urban planning patterns