نقش سرمایه گذاری های شهری در توسعه روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان ژاورود

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

وابط شهر و روستا در ایران از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه کمتر بررسی شده، دیرپایی کانونهای شهری در کنار مراکز روستایی بوده است. این ویژگی نه تنها زمینه ساز تفاوت گذاری بین سرزمینهای شرق و غرب به حساب آمده، بلکه، در معنای مفاهیمی همچون ناحیه و منطقه در گذشته تاریخی ایران زمین نقش داشته است. ویژگی بارز این هم بودی تاریخی، روابط سلطه آمیز شهر با روستاهای پیرامونی خود بوده است.
دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و جهانی طی چندین دهه اخیر، زمینه ساز تغییر ماهیت این روابط و برقراری روابطی تازه شده است، هرچند روابط سنتی گذشته کم و بیش، اینجا و آنجا قابل ردیابی است. همگام با این روابط تازه، جریان های مختلفی بین شهر و روستا پدیدار شده است که از آن میان می توان به جریان افراد، نوآوری، تولید و شاید از همه مهمتر، جریان سرمایه اشاره نمود. امروز بررسی این جریانها برای شناخت ماهیت روابط و دامنه تعامل شهر و روستا بیش از پیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.این مقاله، بر اساس مطالعات میدانی، کوشش دارد نشان دهد، چگونه جریان سرمایه در محدوده مورد مطالعه نه تنها بر دامنه روابط روستایی- شهری، بلکه، در دگرگونی های درونی روستاها اثرگذار بوده است. بررسی پیامدهای جریان سرمایه در این محدوده نشان می دهد که اگرچه این گونه تعامل تازه زمینه ساز دگرگونی های مختلف محیطی- اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی شده است، اما نتوانسته است به درستی در تحول اقتصاد درونی روستا و نقش پذیری فعال روستاییان در جریان سرمایه و روند سرمایه گذاری ها نقش سازنده ای ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of urban investments in rural development; Case study: Javrod village

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani
  • A. Saidi
  • A. Rahmanvand
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The relationship between the city and the countryside in Iran has been studied from different perspectives, but what has been less studied is the persistence of urban centers next to rural centers. This feature is not only the basis for the differentiation between the eastern and western lands, but also played a role in the meaning of concepts such as region and region in the historical past of Iran. The characteristic feature of this historical unity has been the domineering relations of the city with its surrounding villages.
Socio-economic and political transformations at the national and global levels during the last several decades have led to changes in the nature of these relationships and the establishment of renewed relationships, although the traditional relationships of the past can be traced more or less here and there. Along with these new relations, various flows have emerged between the city and the countryside, among which we can mention the flow of people, innovation, production and perhaps most importantly, the flow of capital. Today, the examination of these flows to understand the nature of relations and the scope of interaction between the city and the village has been more and more noticed by experts.
This article, based on field studies, tries to show how the flow of capital in the studied area has been effective not only on the scope of rural-urban relations, but also on the internal transformations of villages. Investigating the consequences of the capital flow in this area shows that although this new interaction has become the basis for various environmental-ecological, social and economic transformations, it has not been able to properly transform the internal economy of the village and the active role of the villagers in the capital flow and The investment process should play a constructive role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City-rural relations
  • capital flow
  • urban investment
  • rural development
  • Xhavorud village
  • Kamiyaran