آسایش حرارتی در ایران

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

آسایش حرارتی با احساس رضایت و خشنودی از دمای اطراف تعریف می شود میزان فعالیت بدنی و لباس، عامل اقلیمی مانند دمای هوا و سرعت حرکت هوا و رطوبت هوا، پارامترهای اساسی تاثیرگذار در مطلوب بودن حرارت برای بشر هستند. نامطلوب بودن منجر به احساس شدید گرما و سرما در اکثر افراد می شود. همچنین ممکن است به وسیله ی جریان هوای ناخواسته و اختلاف زیاد دما بین قسمت بالا و پایین بدن ایجاد شده باشد. در این بررسی، آسایش حرارتی در کل ایران، با استفاده از شاخص دمای موثر محاسبه گردید و داده های 139 ایستگاه کشور بررسی شد. لذا، از ایستگاه هایی که بالاتر از 15سال داده داشتند استفاده گردید. محدوده ی سرد تنها در ماه های ژانویه و فبریه و دسامبر دیده می شود که بیشترین مساحت را در ماه ژانویه از سطح کشور دربر می گیرد. با نگاهی به اعداد جدول مشخص می شود که در ماه سپتامبر، کشور ایران بیشترین درصد آسایش و بعد از آن، ماه می با 50 درصد آسایش در رتبه بعدی قرار می گیرد، که سطحی معادل 63 درصد از کل کشور را دربر می گیرد. از نظر محدوده خیلی خنک، بیشترین مقدار را ماه دسامبر با 92 درصد و کمترین مقدار را ماه جولای دارد. از نظر محدوده گرم و شرجی بودن، بیشترین مقدار مربوط به ماه جولای است. همچنین از نظر محدوده خیلی گرم ماه ژوئن بیشترین مقدار مساحت در کشور را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermal comfort in Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Hejazizadeh
  • A. Karbalaie
Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Thermal comfort is defined by the feeling of satisfaction and satisfaction with the surrounding temperature, the amount of physical activity and clothing, climatic factors such as air temperature, air movement speed, and air humidity are the basic parameters affecting the desirability of heat for humans. Unpleasantness leads to extreme hot and cold sensation in most people. It may also be caused by unwanted air flow and a large temperature difference between the upper and lower parts of the body.In this survey, the thermal comfort in the whole of Iran was calculated using the effective temperature index and the data of 139 stations in the country were analyzed. Therefore, stations that had more than 15 years of data were used. The cold range is seen only in the months of January, February and December, which covers the largest area of the country in January. Looking at the numbers in the table, it is clear that in September, Iran has the highest percentage of comfort, followed by May with 50% comfort, which covers a level equal to 63% of the entire country. In terms of very cool range, December has the highest amount with 92% and July has the lowest amount. In terms of the hot and humid range, the highest value is in July. Also, in terms of very hot area, June has the largest area in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comfort
  • thermal comfort
  • effective temperature index
  • humidity
  • Iran