روند روزهای یخبندان در ایران (1982-2012)

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه گرمایش جهانی باعث تغییر در روند شرایط اقلیمی در نواحی مختلف جهان شده است. این تغییرات می تو اند در شاخص های دمایی و بارش نمود پیدا کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی روند روزهای یخبندان ایران در دوره 1982- 2012 می باشد. جهت انجام این کار از داده های روزانه دمای حداقل هوا مربوط به 44 ایستگاه سینوپتیک کشور در بازه زمانی 1982/1/1 تا 2012/12/30 استفاده شده است. جهت استخراج روندها از نرم افزار RClimDex تحت زبان برنامه نویسی Rبهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در دوره مطالعاتی، بیشتر ایستگاه های کشور روند روزهای همراه با یخبندان دارای شیب منفی است. این روند از نزدیک به صفر تا 4/1- (Slope estimate= -1.4) روز در هر سال متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان داد با وجود کاهش روزهای یخبندان در بیشتر ایستگاه ها، در برخی از ایستگاه ها نیز یک شیب ملایم مثبت در تعداد روزهای یخبندان وجود داد. بیشترین افزایش مربوط به ایستگاه سمنان با 5/ روز افزایش در هر سال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The trend of ice days in Iran (1982-2012)

نویسندگان [English]

  • GH. Azizi
  • H. Mohammadi
  • F. KhoshakhlAGH
  • F. Ranjbar
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

امروزه گرمایش جهانی باعث تغییر در روند شرایط اقلیمی در نواحی مختلف جهان شده است. این تغییرات می تو اند در شاخص های دمایی و بارش نمود پیدا کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی روند روزهای یخبندان ایران در دوره 1982- 2012 می باشد. جهت انجام این کار از داده های روزانه دمای حداقل هوا مربوط به 44 ایستگاه سینوپتیک کشور در بازه زمانی 1982/1/1 تا 2012/12/30 استفاده شده است. جهت استخراج روندها از نرم افزار RClimDex تحت زبان برنامه نویسی Rبهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در دوره مطالعاتی، بیشتر ایستگاه های کشور روند روزهای همراه با یخبندان دارای شیب منفی است. این روند از نزدیک به صفر تا 4/1- (Slope estimate= -1.4) روز در هر سال متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان داد با وجود کاهش روزهای یخبندان در بیشتر ایستگاه ها، در برخی از ایستگاه ها نیز یک شیب ملایم مثبت در تعداد روزهای یخبندان وجود داد. بیشترین افزایش مربوط به ایستگاه سمنان با 5/ روز افزایش در هر سال می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ice days
  • global warming
  • climate change
  • trend
  • Iran