ژئوپلیتیک و واقع گرایی مورد؛ گفتمان سیاست خارجی چین

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

انقلاب کمونیستی چین در سال 1949، سبب پیدایش دگرگونی های گسترده ای در سیاست خارجی چین شد. این کشور، دوره های مختلفی از سیاست خارجی را پشت سر گذاشته و روابطش با کشورهای دنیا، با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. روی هم رفته، سیاست خارجی چین از زمان انقلاب کمونیستی در سال 1949 تاکنون را می توان به دو دوره ی مختلف تقسیم کرد؛ دوران مائو و دوران پس از مائو. در دوران مائو، چین برای پاسداری از نظام نوپای خود، سیاست اتکای به شوروی را در پیش گرفت، اما مائو پس از مدتی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک با مسکو، از شوروی فاصله گرفته و سیاست اتکای به خود را در دستور کار قرار داد. پس از مرگ مائو و روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ، چین از سیاست های ایدئولوژیک فاصله گرفت و به سمت سیاستی واقع گرایانه و عملگرا پیش رفت. در واقع در این دوران بود که چین با گسست از سیاست های ایدئولوژیک مائو، شاهد چرخشی در سیاست خارجی خود بود که تا به امروز به قوت خود باقی است. پژوهش پیش رو، با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تشریح وجوه مختلف سیاست خارجی چین از دوران مائو تا به امروز پرداخته است و می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که سیاست خارجی چین از انقلاب کمونیستی سال 1949 تا بدین سو، دچار چه تغییراتی شده است؟ بر پایه ی نتایج این پژوهش، سیاست خارجی چین از صبغه ی ایدئولوژیک خود فاصله گرفته و رویکردی واقع گرایانه و عملگرا را براساس واقعیت های ژئوپلیتیک جهانی دنبال می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitics and case realism; China's foreign policy discourse

نویسندگان [English]

  • A. Motaghi
  • H. Kamran
Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Chinese Communist Revolution in 1949 caused extensive changes in China's foreign policy. This country has gone through different periods of foreign policy and its relations with the countries of the world have been accompanied by many ups and downs. Overall, China's foreign policy since the communist revolution in 1949 can be divided into two different periods; Mao era and post-Mao era. During Mao's era, China adopted a policy of relying on the Soviet Union to protect its nascent system, but after some time, Mao distanced himself from the Soviet Union due to ideological differences with Moscow and put the policy of relying on himself on the agenda. After the death of Mao and the rise of Deng Xiaoping, China moved away from ideological policies and moved towards a realistic and pragmatic policy. In fact, it was during this period that China, by breaking with Mao's ideological policies, witnessed a turn in its foreign policy that has remained in force until today. The present research, with a descriptive-analytical method, has investigated and explained the various aspects of China's foreign policy from the Mao era to the present day and tries to answer the question of what has happened to China's foreign policy since the communist revolution in 1949 until now. Have there been any changes? Based on the results of this research, China's foreign policy has distanced itself from its ideological hue and follows a realistic and pragmatic approach based on global geopolitical realities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • foreign policy
  • Mao
  • 1949 communist revolution
  • geopolitics