جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و توزیع فضایی فعالیتهای تروریستی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

جهانی شدن فرایندی در حال تکوین و رو به گسترش در جهان محسوب می شود که با استفاده از ابزارهای قدرتمند خود ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی را در برگرفته است. در این میان توسعه و گسترش ارتباطات و اطلاعات که هم به عنوان ابزار و هم بعدی از این پدیده به حساب می آید، بیش از سایر ابعاد جهانی شدن گسترش یافته است. این وابستگی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات علی رغم مزایای قابل توجه، اشکال جدیدی از آسیب پذیری را نیز برای جوامع ایجاد کرده است. یکی از زمینه های آسیب پذیری سوءاستفاده گروه های افراطی و تروریستی از توسعه تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. در واقع گروه های تروریستی سعی می نمایند از شرایط ایجاد شده به منظور گسترش اقدامات و برنامه های خود استفاده کنند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است به ارزیابی تاثیر جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات بر اقدامات، برنامه ها و ساختار سازمانی گروه های تروریستی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تروریست ها از جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و فرصت-های آن به منظور جذب نیرو، آموزش، تبلیغات و حتی اقدامات تروریستی استفاده می کنند. این امر موجب شده است که ساختار سازمانی برخی از گروه های تروریستی حالت شبکه ای به خود بگیرد و این گروه ها از تحرک و تکثر جغرافیایی بیشتری برخوردار گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chemical quality of water, Alshtar river, ecogeomorphological

نویسندگان [English]

  • J. Etaat
  • A. Dabiri
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Globalization is a developing and expanding process in the world, which has covered various economic, political, cultural and social dimensions of human societies using its powerful tools. Meanwhile, the development and expansion of communication and information, which is considered as both a tool and a dimension of this phenomenon, has expanded more than other dimensions of globalization. This dependence on information and communication technology, despite its significant benefits, has also created new forms of vulnerability for societies. One of the areas of vulnerability is the abuse of extremist and terrorist groups from the development of communication and information technologies. In fact, terrorist groups try to use the created conditions in order to expand their actions and plans. In this article, which has been carried out with a descriptive-analytical method, the impact of the globalization of communication and information on the actions, programs and organizational structure of terrorist groups has been evaluated. The results of this research show that terrorists use the globalization of communication and information and its opportunities for recruitment, training, propaganda and even terrorist acts. This has caused the organizational structure of some terrorist groups to become a network and these groups have more mobility and geographic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • globalization of communication and information
  • terrorism
  • terrorist organizations