نقش عوامل و نیروهای درونی و بیرونی در روند دگردیسی کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

خصوصیت کالبدی- فضایی سکونتگاه ها حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای گوناگون محیطی- اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی است. در این فرایند تعاملی و بر طبق قانونمندی های نظریه “پویش ساختاری- کارکردی”، نه تنها عوامل و نیروهای درونی، بلکه عوامل و نیروهای برونی هم هر یک نقشی (هم افزا) برعهده دارند. دامنه پویش این مجموعه، تعیین کننده تحرک یا ایستایی روند تحولی سکونتگاه به شمار می آید. بدین سان، عرصه تحولی محیط و فضای سکونتگاه های انسانی به گستره طبیعی روابط درونی و بیرونی آنها باز می گردد. در این بین، گاهی دخالت های بیرونی، چه مبتنی بر برنامه های معین و چه به صورت خودبه خودی یا خودجوش، زمینه ساز تحول مطلوب یا حتی دگردیسی نامطلوب سکونتگاه ها می گردند. براین اساس، سکونتگاه های روستایی در تعامل دوسویه خود با کانونهای شهری، نه تنها از این کانونها تاثیر می پذیرند، بلکه بر شکل کالبدی و روابط فضایی آنها اثر می گذارند. محدوده مورد مطالعه در این نوشتار، شهر اردبیل و محدوده روستایی پیرامون آن، یا حوزه نفوذ بلافصل آن است که بویژه پس از تاسیس استان اردبیل (1372خ) و تسلط بلامعارض و مرکزیت منطقه ای این شهر، با دگرگونی های دامنه داری در ابعاد گوناگون کالبدی- فضایی روبرو شده است. آشکار است که این دگرگونی ها با بازتابهای مختلف محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی همراه بوده است. به سخن دیگر، می توان این گونه دگرگونی ها را بازتاب جریان اثرگذاری- اثرپذیری عوامل و نیروهای مختلف درونی و بیرونی طی زمان به حساب آورد. این مقاله می کوشد تا از طریق تشخیص، وارسی و تحلیل عوامل و نیروهای اثرگذار درونی و برونی، تحول و دگردیسی سکونتگاه های روستایی را در گستره پیرامونی شهر اردبیل مورد شناسایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of internal and external factors and forces in the physical-spatial transformation process of rural settlements

نویسندگان [English]

  • A. Saidi 1
  • B. Emani 2
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The physical-spatial characteristic of settlements is the result of mutual interaction of various environmental-ecological and socio-economic factors and forces. In this interactive process and according to the rules of the "structural-functional scanning" theory, not only internal factors and forces, but also external factors and forces have a (synergistic) role. The scope of this collection determines the mobility or stability of the development process of the settlement. Thus, the evolutionary field of the environment and space of human settlements returns to the natural range of their internal and external relations. In the meantime, sometimes external interventions, either based on certain plans or spontaneous or spontaneous, become the basis for favorable transformation or even unfavorable transformation of settlements. Therefore, in their two-way interaction with urban centers, rural settlements are not only affected by these centers, but also affect their physical form and spatial relationships. Or it is the area of immediate influence, which especially after the establishment of Ardabil province (1901) and the unopposed dominance and regional centrality of this city, has faced wide-ranging transformations in various physical-spatial dimensions. It is obvious that these transformations have been accompanied by various environmental-ecological, social-cultural and economic-political reflections. In other words, such transformations can be considered as a reflection of the impact flow of various internal and external factors and forces over time. This article tries to identify the evolution and metamorphosis of rural settlements in the peripheral area of Ardabil city through diagnosis, verification and analysis of internal and external influencing factors and forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural and functional survey
  • internal and external factors and forces
  • physical and spatial transformation
  • peripheral villages of Ardabil city