چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی

نویسندگان

چکیده

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره اساسی ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و... را به وجود می آورند. در این میان نقش و عملکرد مدیریت روستایی در جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه راهبردی با تاکید بر توسعه پایدار یکی از راه های ماندگاری جمعیت در روستاها برنامه ریزی مدیریت روستایی بر پایدار نمودن کیفیت زندگی روستاییان شامل دست یابی به برابری وحفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندی، دست یابی به کیفیت و بهتر نمودن کیفیت زندگی و هر نوع تغییر در فعالیت های اقتصادی که موجب ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی شود معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از ابزار تحلیلی مبتنی بر تکنیک SWOTنقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها وتهدیدهای خارج از عرصه سکونتگاه های روستایی ناحیه مرکزی دهستان اردبیل با دید یکپارچه تبیین شده واقدامات راهبردی مربوط به برنامه ریزی برای ماندگاری جمعیت در روستاها از دیدگاه شوراها مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که می توان از طریق توسعه کارآفرینی و نیز رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی توسعه روستایی، ضمن تقویت روحیه و بسط انگیزه زمینه های امیدواری را در روستاها تقویت نموده تا از این طریق انگیزه ماندگاری در روستاها را تحکیم بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of rural management from the perspective of Islamic councils

نویسندگان [English]

  • N. Molaee
  • A. Teymoor
  • A. Hajializade
چکیده [English]

In developing countries, including Iran, migration from the village to the city is one of the most basic social and economic issues. These immigrants, both at the origin and at the destination, have issues and problems, including; The occurrence of numerous disorders caused by the pressure on the limited resources and facilities of urban societies, unemployment and underwork, lack of living and educational space, air and environment pollution, aging and feminization of the agricultural workforce, evacuation of villages, etc. bring In this, the role and performance of rural management is very important in preventing migration and permanence of the population. From a strategic point of view, with an emphasis on sustainable development, one of the ways to perpetuate the population in villages is to plan rural management to stabilize the quality of life of villagers, including achieving equality and maintaining cultural diversity, increasing the sense of community and citizenship, achieving quality and improving the quality of life. And any type of change in economic activities that will improve the quality of life has been introduced. In this article, using an analytical tool based on the SWOT technique, the internal strengths and weaknesses and the opportunities and threats outside the field of rural settlements in the central district of Ardabil province are explained with an integrated view and strategic measures related to planning for the sustainability of the population in the villages from the point of view of the councils. has been studied. The findings show that through the development of entrepreneurship as well as the participatory approach to rural development planning, while strengthening the spirit and expanding the motivation, the fields of hope can be strengthened in the villages, so as to strengthen the motivation to stay in the villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • village councils
  • villages of central district
  • Ardabil province