بازسازی برف مرزهای یخچالی کواترنر در کوهستان بیدخوان (استان کرمان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران

چکیده

کوهستان بیدخوان که در منطقه اقلیمی نیمه خشک و خشک کمربند آتشفشانی ایران مرکزی واقع شده است، دارای اشکال موروثی می باشد که تاکنون مطالعه ای بر روی آن ها صورت نگرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد، با بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی یخچالی، برف مرزها و نرخ کاهش دما را در آخرین دوره یخچالی کواترنری در کوهستان بیدخوان تعیین کند. به این منظور، از روش های توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، بازدیدهای میدانی برای شناسایی اشکال و در نهایت، روش تحلیلی استفاده شده است. نقشه های توپوگرافی1:25000، عکسهای هوایی منطقه به مقیاس 1:55000 سال 1334 و 1:20000 سال 1344 و داده های اقلیمی دمای ماهانه و نرم افزار Arc GIS 9.3ابزارها و داده های مورد استفاده در پژوهش هستند. سیرک ها و دره های یخچالی مهم ترین لندفرمهای یخچالی و شواهد تغییرات اقلیمی موجود در منطقه مورد مطالعه به شمار می روند. با استفاده از عکس های هوایی، و بازدیدهای میدانی، تعداد 32 سیرک در منطقه شناسایی شد. سپس از میان روش های پنجگانه پورتر برای بازسازی خط تعادل برف و یخ گذشته، روش ارتفاع کف سیرک و روش رایت برای برآورد حد برف مرز آخرین دوره یخچالی استفاده شده است. خط برف مرز وورم با روش میانگین ارتفاع کف سیرک ارتفاع3166 متری و از طریق روش رایت در طبقه ارتفاعی3200-3100 متر قرار دارند. این دو روش تقریبا نتایج مشابهی را در منطقه دارند. برف مرز کنونی با استفاده از داده های دما و ارتفاع 5500 متری می باشد. نتایج نشان می دهد در آخرین دوره یخچالی دما در منطقه حدود 9 و 11 درجه سانتی گراد به ترتیب در پایکوه و مناطق مرتفع سردتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Snow reconstruction of Quaternary glacial boundaries in Bidkhwan mountain (Kerman province)

نویسندگان [English]

  • M. Gaafarbigloo 1
  • M. Yamani 2
  • A. Abbasnejad
  • S.m. Zamanzade
1 University of Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bidkhwan Mountain, which is located tries to determine the glacial geomorphological forms, snow boundaries and the rate of temperature decrease in the last Quaternary glacial period in Bidkhwan Mountain. For this purpose, descriptive methods and library study, field visits to identify forms and finally, analytical methods have been used. Topographical maps 1:25000, aerial photographs of the region at a scale of 1:55000 in 1334 and 1:20000 in 1344 and climatic 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border snow
  • mountain glacier
  • Quaternary
  • Bidkhwan mountain