تحلیل پایداری اجتماعی اثرات توسعه صنعتی منطقه ویژه پارس جنوبی در بخش عسلویه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

سنجش و ارزیابی مستمر از تغییرات و پیامدهای اجتماعی ناشی از فعالیتهای عظیم صنعتی کارگربری چون نفت و گاز در مراکز جمعیتی پیرامونی آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر در کاهش پیامدهای منفی اجتماعی به عنوان موانعی در تحقق پایداری اجتماعی و امنیت این فعالیتها می باشد. چرا که هجوم جمعیت مردان جویای کار از نقاط مختلف، با ویژگی های متفاوت می تواند علاوه بر تامین نیروی انسانی موردنیاز عاملی در بروز مسائل اجتماعی در مقصد شود. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی اثرات اجتماعی فعالیتهای صنعتی پارس جنوبی در مراکز جمغیتی بخش عسلویه پرداخته است. در این راستا از داده های رسمی موجود و داده های جمع آوری شده میدانی نیز استفاده شده است. جامعه نمونه تعداد 200 سرپرست خانوار بوده است. جهت نتیجه گیری بهتر از روش تحلیل عاملی برای تلفیق متغیرهای موردنظر استفاده گردیده است. نتایج تحقیق در مرحله توصیفی تاثیر ورود جمعیت مهاجر در تغییرات شدید ویژگی های جمعیتی این بخش را نشان می دهد. اما بررسی دقیق تر مبتنی بر ارتباط و همبستگی میان شاخص های مورد بررسی نشان می دهد که تغییرات در ویژگی های جمعیتی برخلاف انتظار عامل پایداری اجتماعی نیز در محدوده نبوده است. با توجه به اهمیت این صنایع پیشنهاد اصلی این مقاله بر ضرورت بررسی و تحلیل مستمر و دقیق تغییرات جمعیتی- اجتماعی جهت سنجش و کنترل پیامدهای منفی توسعه این صنایع در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی آن تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social sustainability analysis of the effects of industrial development in the South Pars special region in Asalouye sector

نویسندگان [English]

  • S.H. Saduogh
  • J. Sajadi
  • S. Amiri
دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
چکیده [English]

Continuous measurement and evaluation of changes and social consequences resulting from huge industrial activities such as oil and gas in its surrounding population centers, especially in developing countries, is an inevitable necessity in reducing negative social consequences as obstacles in realizing social stability and security. These are the activities. Because the influx of job-seeking men from different places, with different characteristics, can become a factor in the occurrence of social problems in the destination in addition to providing the required manpower. This article has evaluated the social effects of the industrial activities of South Pars in Jamghiti centers of Assalouye district with a descriptive-analytical method. In this regard, available official data and data collected in the field have also been used. The sample population was 200 heads of households. In order to draw better conclusions, the factor analysis method has been used to combine the desired variables. The results of the research in the descriptive stage show the impact of the arrival of the immigrant population on the drastic changes in the demographic characteristics of this sector. But a more detailed investigation based on the relationship and correlation between the studied indicators shows that the changes in demographic characteristics were not within the limits of the social stability factor, contrary to expectations. Considering the importance of these industries, the main proposal of this article emphasizes the necessity of continuous and accurate analysis of demographic-social changes in order to measure and control the negative consequences of the development of these industries in future planning and decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • immigration
  • social change
  • South Pars special economic zone Tongue: