سنجش تاثیرپذیری فرایندهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی شهر در روند توسعه فضاهای مجازی از منظر شهروندان؛ مورد: منطقه 6 شهرداری تهران

نویسندگان

چکیده

این مقاله با استناد به روش تحقیق توصیفی تحلیلی، طیف متفاوت و متنوعی از روابط بین فرم فیزیکی مکان های شهری و توسعه فضاهای الکترونیک را در قالب فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بررسی و سنجش کرده است. با تبیین یک پایگاه نظری مستند و مستدل، چارچوب نظری در ارتباط با یک نمونه موردی (منطقه شش کلان شهر تهران که بخاطر ظرفیت های موجود مجازی انتخاب شده) با طی مراحل و روش های علمی به آزمون گزارده شده است. در بسط دیدگاه های متفاوت، بیشترین بهره برداری از رویکردهای نظری مربوط به ساخت اجتماعی و سیاسی تکنولوژی بعمل آمده است. اهداف محوری مقاله نیز بر مدار بررسی و سنجش میزان تاثیرپذیری فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر در نتیجه توسعه فضاهای مجازی از منظر شهروندان، استوار گشته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در استفاده از بسیاری خدمات مجازی مانند استفاده از اینترنت، شبکه الکترونیک بانک ها و موسسات، گذراندن اوقات فراغت از طریق فضاهای مجازی، استفاده از درگاه های الکترونیک شهری و... سطح استفاده شهروندان بالا بوده است. نتیجه بررسی آثار مثبت توسعه تکنولوژی سایبر بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و کالبدی از نگاه جامعه نمونه نشان می دهد که آثار مثبت این فرآیندها از توسعه تکنولوژی سایبر مورد تایید جامعه بوده است. بنابراین، توسعه فضاهای مجازی و گذار از فرآیندهای سنتی، امکان غلبه بر موانع و محدودیتهای زمانی و فیزیکی موجود در سطح منطقه را فراهم کرده و به شدت میزان مراجعات فیزیکی و حضوری شهروندان را برای اخذ خدمات کاهش خواهد داد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the effectiveness of social, economic and physical processes of the city in the process of developing virtual spaces from the perspective of citizens; Case: District 6 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • E. Aliakbari
  • M. Taleshi
  • SH. Diusalar
چکیده [English]

این مقاله با استناد به روش تحقیق توصیفی تحلیلی، طیف متفاوت و متنوعی از روابط بین فرم فیزیکی مکان های شهری و توسعه فضاهای الکترونیک را در قالب فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بررسی و سنجش کرده است. با تبیین یک پایگاه نظری مستند و مستدل، چارچوب نظری در ارتباط با یک نمونه موردی (منطقه شش کلان شهر تهران که بخاطر ظرفیت های موجود مجازی انتخاب شده) با طی مراحل و روش های علمی به آزمون گزارده شده است. در بسط دیدگاه های متفاوت، بیشترین بهره برداری از رویکردهای نظری مربوط به ساخت اجتماعی و سیاسی تکنولوژی بعمل آمده است. اهداف محوری مقاله نیز بر مدار بررسی و سنجش میزان تاثیرپذیری فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر در نتیجه توسعه فضاهای مجازی از منظر شهروندان، استوار گشته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در استفاده از بسیاری خدمات مجازی مانند استفاده از اینترنت، شبکه الکترونیک بانک ها و موسسات، گذراندن اوقات فراغت از طریق فضاهای مجازی، استفاده از درگاه های الکترونیک شهری و... سطح استفاده شهروندان بالا بوده است. نتیجه بررسی آثار مثبت توسعه تکنولوژی سایبر بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و کالبدی از نگاه جامعه نمونه نشان می دهد که آثار مثبت این فرآیندها از توسعه تکنولوژی سایبر مورد تایید جامعه بوده است. بنابراین، توسعه فضاهای مجازی و گذار از فرآیندهای سنتی، امکان غلبه بر موانع و محدودیتهای زمانی و فیزیکی موجود در سطح منطقه را فراهم کرده و به شدت میزان مراجعات فیزیکی و حضوری شهروندان را برای اخذ خدمات کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic
  • social and physical processes
  • virtual and electronic city
  • 6th district of Tehran