برنامه ریزی راهبردی گردشگری براساس مدل ارزیابی متوازن و تاثیر آن بر جذب گردشگر و توسعه شهرستان املش

چکیده

شهرستان املش یکی از شهرستانهای شرق استان گیلان است که علیرغم برخورداری از جاذبه های گردشگری با چشم اندازهای زیبا و غنی از آثار باستانی وبه ثبت رسیده، به جهت در بن بست قرار گرفتن آن و عدم توجه مسئولین محلی در زمینه برنامه ریزی و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها و توسعه زیرساخت ها موجب شده است تا گردشگران از وجود پتانسیل های شهرستان اطلاع چندانی نداشته باشند و در نتیجه توریسم در املش کمرنگ جلوه نماید. هدف از انجام این پژوهش برنامه ریزی بر روی جاذبه های گردشگری املش با استفاده از یک سیستم مدیریتی نوین در تعیین طرح ها و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها به منظور توسعه گردشگری بوده که طی آن به ساکنین محدوده به مثابه جامعه ذینفعان نگریسته می شود. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و فرضیات در زمینه توانمندی جاذبه ها و نقش برنامه ریزی راهبردی بر اساس مدل ارزیابی متوازن در شکوفایی توریسم در املش بیان شده است. در بررسی و آزمون فرضیه از نسبت هایP و در قالب آزمون Z عمل گردیده است و با استفاده از نتایج پرسشنامه ها، فرضیات با 95%سطح اطمینان آزمون گردیدند. با توجه به نتایج تحقیق و آزمون فرضیه ها، توانمندی جاذبه های توریستی املش و نقش مدل ارزیابی متوازن در برنامه ریزی ها و در جهت توسعه و رونق گردشگری شهرستان، تایید گردیده است. املش با مواهب طبیعی و تاریخی آن، قابلیت و توانایی آن را دارد تا برحسب پیگیری های مسئولین محلی و شهرستان و طی برنامه ریزی راهبردی با استفاده از یک رویکرد نوین در مدیریت راهبردی به نام مدل ارزیابی متوازن، موجبات توسعه و رونق توریسم در املش را فراهم سازد و بدین طریق با ایجاد فرصت های شغلی، جلب مشارکت عمومی و نهادینه ساختن فرهنگ توریسم پذیری و نیز نظام بخشی شیوه های مختلف تبلیغات و ایجاد بستر مناسب جهت جلب بخش خصوصی و در نتیجه تقویت زیرساخت ها که منجر به جلب و جذب توریست داخلی و خارجی می شود رشد و بالندگی شهرستان را رقم زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of tourism based on the balanced evaluation model and its impact on tourist attraction and development of Amlesh city

چکیده [English]

Amlesh city is one of the cities in the east of Gilan province, which despite having tourist attractions with beautiful landscapes and rich in ancient monuments and has been registered, due to its being in a dead end and the lack of attention of local officials in the field of planning and action The introduction of attractions and the development of infrastructure have caused tourists to not know much about the city's potential, and as a result, tourism in Amalesh is weak. The purpose of this research is to plan on Amalesh tourist attractions using a new management system in determining plans and taking action to introduce attractions for the purpose of tourism development, during which the residents of the area are considered as a community of beneficiaries.
The research method is descriptive and analytical. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data, and assumptions about the capabilities of attractions and the role of strategic planning based on the balanced evaluation model in the development of tourism in Amalesh were stated. In the examination and testing of the hypothesis, P ratios and Z-test have been used, and using the results of the questionnaires, the hypotheses were tested with a 95% confidence level.
According to the results of the research and the testing of the hypotheses, the capability of the tourist attractions of Amlesh and the role of the balanced evaluation model in planning and in the direction of the development and prosperity of the city's tourism have been confirmed. Amelesh, with its natural and historical gifts, has the capability and ability to promote the development and prosperity of tourism in Amelesh according to the pursuits of local and city officials and during strategic planning using a new approach in strategic management called the balanced evaluation model. provide and in this way by creating job opportunities, attracting public participation and institutionalizing the culture of tourism as well as systematizing different methods of advertising and creating a suitable platform to attract the private sector and thus strengthening the infrastructure that leads to attracting and attracting domestic tourists And the foreigner can determine the growth of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist attractions
  • tourism
  • strategic planning
  • balanced evaluation model
  • tourist
  • Amalesh