اثرات خشکسالی های اقلیمی بر مخاطرات طوفان ماسه ای؛ مطالعه موردی: بندریگ کاشان

نویسندگان

چکیده

یکی از وظایف عمده دانش ژئومورفولوژی کاربردی، بررسی موقعیت و ارزش محیط های انسانی آسیب پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفولوژیک است. مخاطرات ناشی از ماسه های روان و جابه جایی تپه های ماسه ای از برجسته ترین مخاطرات ژئومورفیک در مناطق خشک محسوب می شود، که علاوه بر آسیب رسانی بر کاربری های زراعی، بر ساختمان ها، نواحی زیر کشت، راه ها و شبکه های حمل و نقل در مدفون شدن آن ها توسط ماسه های روان مشکلاتی جدی ایجاد می کند. در این ارتباط خشکسالی های اقلیمی و پیامدهای آن، نقش موثری در تشدید وقوع مخاطرات ماسه های روان دارد. از طرفی به دلیل وقوع خشکسالی های اقلیمی متناوب در ناحیه ی آران و بیدگل و اطراف و از سوی دیگر مجاورت این نواحی با تپه های ماسه ای (بندریگ) این محدوده تبدیل به یکی از مستعدترین مناطق خشک در برابر مخاطرات ماسه های روان شده است. از آنجا که هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر خشکسالی های اقلیمی بر تشدید جابه جایی تپه های ماسه ای در بند ریگ کاشان است. درگام نخست با استفاده از شاخص های مختلف اقلیمی شامل SPI، PNPI، RIA و Z score به پایش خشکسالی در منطقه در یک دوره سی ساله پرداخته شد و در مرحله بعد میزان ارتباط آن با فراوانی طوفان های ماسه از طریق تحلیل های آماری (ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن) مشخص گردید. نتایج نشان داد که خشکسالی در منطقه بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته دارای درجه متوسط تا شدیدی است و همبستگی مثبتی بین وقوع خشکسالی های اقلیمی و مخاطرات ماسه های روان توسط طوفان ماسه دیده می شود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of climatic droughts on sand storm hazards; Case study: Bandrig Kashan

نویسندگان [English]

  • z. Hejazizadeh
  • M. Hodaei
  • N. Majidi
چکیده [English]

One of the main tasks of applied geomorphological knowledge is to investigate the position and value of vulnerable human environments against all kinds of geomorphological hazards. The hazards caused by quicksands and shifting of sand dunes are among the most prominent geomorphic hazards in dry areas, which in addition to damaging agricultural uses, buildings, cultivated areas, roads and transportation networks. Naqul causes serious problems in their burial by quicksands. In this connection, climatic droughts and their consequences play an effective role in intensifying the risk of quicksand. On the one hand, due to intermittent climatic droughts in Aran and Bidgol and surrounding areas, and on the other hand, the proximity of these areas to sand dunes (Bandrig), this area has become one of the most susceptible dry areas against the dangers of quicksand. Because the purpose of this research is to investigate the impact of climatic droughts on the intensification of sand dune displacement in the Rig Dam of Kashan. In the first step, using different climate indices including SPI, PNPI, RIA, and Z score, the drought in the region was monitored over a thirty-year period, and in the next step, its correlation with the frequency of sand storms was determined through statistical analysis (correlation coefficient Spearman rank) was determined. The results showed that the drought in the region is moderate to severe based on the statistical analysis, and a positive correlation can be seen between the occurrence of climatic droughts and the dangers of quicksands caused by sandstorms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dangers of quicksands
  • sand dunes
  • climatic drought
  • Kashan Sand Dam
  • drought indicators